Rejestr zmian w biuletynie

10.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Informacja o obradach Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego, które odbyło się dnia 29.05.2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty i Zdrowia, które odbyło się dnia 27.05.2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z przebiegu czynności kontrolnych przeprowadzonych w dniu 05.06.2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ dla zadania pn.: Rozbudowa i wyposażenie PSZOK w Gminie Mierzęcice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Rozbudowa i wyposażenie PSZOK w Gminie Mierzęcice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Rozbudowa i wyposażenie PSZOK w Gminie Mierzęcice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszejoferty.pdf"
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane -Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Przeczycach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane -Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Przeczycach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PRZEDMIAR URZĄDZENIA GRZEWCZE.pdf"
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane -Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Przeczycach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane -Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Przeczycach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "dokumentacja projektowa.zip"
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane -Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Przeczycach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZAŁĄCZNIK nr 4 - istotne postanowienia umowy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane -Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Przeczycach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane -Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Przeczycach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załączniki nr 2,3 i 5 do SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane -Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Przeczycach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 do SIWZ formularz oferty.pdf"
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane -Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Przeczycach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane -Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Przeczycach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane -Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Przeczycach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o zamówieniu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane -Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Przeczycach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

08.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja Komisarza Wyborczego w Katowicach III w sprawie możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja Wójta Gminy Mierzęcice o udostępnieniu do wglądu spisu wyborców
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości położonych w Mierzęcicach, Przeczycach i Toporowicach w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie nadania drodze wewnętrznej położonej w sołectwie Toporowice nazwy Ostrogórska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie nadania drodze publicznej położonej w miejscowości Przeczyce nazwy Łabędzia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Mierzęcice do realizacji projektu pn. Rozwój jakości kształcenia w Szkole Podstawowej Nr 2 w Mierzęcicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mierzęcice absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Mierzęcice za rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mierzęcice za rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mierzęcice wotum zaufania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XVI sesji Rady Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

05.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Obwieszenie Wójta Gminy Psary informujące strony postępowania o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi krajowej nr 78 odc. Nowa Wieś - Przeczyce"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu, które odbyło się dnia 1.06.2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Petycja w sprawie dokonania analizy możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z wprowadzeniem screeningu wszystkich osób wchodzących do Urzędu pozwalającego wskazać osoby z podwyższoną temperaturą ciała
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o sposobie załatwienia petycji"
Dotyczy dokumentu:
Petycja w sprawie wprowadzenia zdalnych kontaktów z oferentami, wykonawcami, interesantami oraz elektronizacji urzędów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o sposobie załatwienia petycji"
Dotyczy dokumentu:
Petycja w sprawie wprowadzenia zdalnych kontaktów z oferentami, wykonawcami, interesantami oraz elektronizacji urzędów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Petycja w sprawie wprowadzenia zdalnych kontaktów zoferentami, wykonawcami,"
Dotyczy dokumentu:
Petycja w sprawie wprowadzenia zdalnych kontaktów z oferentami, wykonawcami, interesantami oraz elektronizacji urzędów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Petycja w sprawie wprowadzenia zdalnych kontaktówz oferentami, wykonawcami, interesantami oraz elektronizacji urzędów
Dotyczy dokumentu:
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna