Rejestr zmian w biuletynie

10.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mierzęcice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mierzęcice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawieprzeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawieokreślenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mierzęcice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowegoobowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innychplacówek przedszkolnych"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mierzęcice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Krzysztofa Kobiałka z dnia 28.05.2019 r. w sprawie remontów dróg oraz budowy oświetlenia ulicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Krzysztofa Kobiałka z dnia 28.05.2019 r. w sprawie remontów dróg oraz budowy oświetlenia ulicznego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź na interpelację z dnia 28.05.2019 r."
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnej Teresy Banaś z dnia 27.05.2019r. w sprawie podjętych działań mających na celu przedłużenie obwodnicy Poręby i Zawiercia do węzła Mierzęcice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnej Teresy Banaś z dnia 27.05.2019r. w sprawie podjętych działań mających na celu przedłużenie obwodnicy Poręby i Zawiercia do węzła Mierzęcice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź na interpelację z dnia 28.05.2019 r."
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnej Teresy Banaś z dnia 27.05.2019r. w sprawie modernizacji wiaduktu nad węzłem Mierzęcice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnej Teresy Banaś z dnia 27.05.2019r. w sprawie modernizacji wiaduktu nad węzłem Mierzęcice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź na interpelację z dnia 28.05.2019 r."
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnej Teresy Banaś z dnia 27.05.2019r. w sprawie budowy kanalizacji w sołectwie Mierzęcice II
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnej Teresy Banaś z dnia 27.05.2019r. w sprawie budowy kanalizacji w sołectwie Mierzęcice II
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź na interpelację z dnia 28.05.2019 r."
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnej Teresy Banaś z dnia 27.05.2019r. w sprawie zalegających śmieci i zanieczyszczeń na terenach położonych w gminie Mierzęcice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnej Teresy Banaś z dnia 27.05.2019r. w sprawie zalegających śmieci i zanieczyszczeń na terenach położonych w gminie Mierzęcice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź na interpelację z dnia 28.05.2019 r."
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnej Teresy Banaś z dnia 27.05.2019r. w sprawie współpracy ze Wspólnotami Gruntowymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnej Teresy Banaś z dnia 27.05.2019r. w sprawie współpracy ze Wspólnotami Gruntowymi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź na interpelację z dnia 28.05.2019 r."
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wyznaczeniu nowego terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. nr BED2007_F na nieruchomości położonej w Toporowicach działka nr ewid. 212 obręb ew. Toporowice”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice w miejscowości Nowa Wieś – Tereny inwestycyjne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Będzińskiego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie na zakup sprzętu specjalistycznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Będzińskiego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie na zakup sprzętu specjalistycznego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyniki głosowania"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie przekazania Górnosląsko - Zagłębiowskiej Metropolii zadań z zakresu organizowania publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie przekazania Górnosląsko - Zagłębiowskiej Metropolii zadań z zakresu organizowania publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyniki głosowania"

07.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Klauzula informacyjna z zakresu ochrony danych osobowych dla procedury planistycznej sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klauzula informacyjna z zakresu ochrony danych osobowych dla procedury planistycznej sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Klauzula informacyjna z zakresu ochrony danych osobowych dla procedury planistycznej sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula informacyjna z zakresu ochrony danychosobowych dla procedury planistycznej sporządzania studium uwarunkowańi kierunków zagospodarowania przestrzennego"
Dotyczy dokumentu:
Klauzula informacyjna z zakresu ochrony danych osobowych dla procedury planistycznej sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Klauzula informacyjna z zakresu ochrony danychosobowych dla procedury planistycznej sporządzania studium uwarunkowańi kierunków zagospodarowania przestrzennego
Dotyczy dokumentu:
Klauzula informacyjna z zakresu ochrony danych osobowych dla procedury planistycznej sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o wszęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla zadania polegającego na budowie bazy paliw wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie MPL Katowice w Pyrzowicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o wszęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla zadania polegającego na budowie bazy paliw wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie MPL Katowice w Pyrzowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
RODO - Klauzula informacyjna Urzędu Gminy Mierzęcice o przetwarzaniu danych osobowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja dotycząca rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr działalności regulowanej"
Dotyczy dokumentu:
Informacja dotycząca rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr działalności regulowanej
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Nowej Wsi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawiepowołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu nastanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Nowej Wsi"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Nowej Wsi
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawiepowołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu nastanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Nowej Wsi
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Przeczycach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Przeczycach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawiepowołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu nastanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Przeczycach"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Przeczycach
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawiepowołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu nastanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Przeczycach
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Przeczycach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Nowej Wsi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w obrębie Nowa Wieś przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych w obrębach Mierzęcice i Nowa Wieś przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych w obrębach Mierzęcice i Nowa Wieś przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawiesporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomościpołożonych w obrębach Mierzęcice i Nowa Wieś"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych w obrębach Mierzęcice i Nowa Wieś przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawiesporzdzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomościpołożonych w obrębach Mierzęcice i Nowa Wieś przeznaczonych dodzierżawy w drodze bezprzetargowej
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych w obrębach Mierzęcice i Nowa Wieś przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w obrębie Mierzęcice przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych w obrębach Mierzęcice i Nowa Wieś przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie ponownego powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Boguchwałowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych...
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

06.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Krzysztofa Kobiałka z dnia 28.05.2019 r. w sprawie remontów dróg oraz budowy oświetlenia ulicznego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Interpelacja Radnego Krzysztofa Kobiałka z dnia28.05.2019 r. - remonty dróg oraz budowa oświetlenia ulicznego"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Krzysztofa Kobiałka z dnia 28.05.2019 r. w sprawie remontów dróg oraz budowy oświetlenia ulicznego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Interpelacja Radnego Krzysztofa Kobiałka z dnia27.05.2019 r. w sprawie remontów dróg oraz budowy oświetleniaulicznego
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Krzysztofa Kobiałka z dnia 28.05.2019 r. w sprawie remontów dróg oraz budowy oświetlenia ulicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie Radnej Emilii Krzyżanowskiej z dnia 28.05.2019r. w sprawie publikacji wcześniejszych zapytań w Biuletynie Informacji Publicznej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zapytanie Radnej Emilii Krzyżanowskiej z dnia28.05.2019r. w sprawie publikacji wcześniejszych zapytań w BiuletynieInformacji Publicznej"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie Radnej Emilii Krzyżanowskiej z dnia 28.05.2019r. w sprawie publikacji wcześniejszych zapytań w Biuletynie Informacji Publicznej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zapytanie Radnej Emilii Krzyżanowskiej z dnia28.05.2019r. w sprawie publikacji wcześniejszych zapytań w BiuletynieInformacji Publicznej
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie Radnej Emilii Krzyżanowskiej z dnia 28.05.2019r. w sprawie publikacji wcześniejszych zapytań w Biuletynie Informacji Publicznej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź na zapytanie z dnia 28.05.2019 r."
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie Radnej Emilii Krzyżanowskiej z dnia 28.05.2019r. w sprawie publikacji wcześniejszych zapytań w Biuletynie Informacji Publicznej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Odpowiedź na zapytanie z dnia 27.05.2019 r.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie Radnej Emilii Krzyżanowskiej z dnia 28.05.2019r. w sprawie publikacji wcześniejszych zapytań w Biuletynie Informacji Publicznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie Radnej Emilii Krzyżanowskiej z dnia 28.05.2019r. w sprawie publikacji wcześniejszych zapytań w Biuletynie Informacji Publicznej
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zapytanie Radnej Emilii Krzyżanowskiejz dnia 27.05.2019r. w sprawie publikacji wcześniejszych zapytań wBiuletynie Informacji Publicznej" na "Zapytanie Radnej EmiliiKrzyżanowskiej z dnia 28.05.2019r. w sprawie publikacji wcześniejszychzapytań w Biuletynie Informacji Publicznej"
Dotyczy dokumentu:
Informacja międzysesyjna za okres od 21 marca 2019r. do 28 maja 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie przekazania Górnosląsko - Zagłębiowskiej Metropolii zadań z zakresu organizowania publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Będzińskiego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie na zakup sprzętu specjalistycznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Będzińskiego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie na zakup sprzętu specjalistycznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Modernizacja drogi gminnej w Sadowiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Modernizacja drogi gminnej w Sadowiu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "STWiORB.zip"
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Modernizacja drogi gminnej w Sadowiu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Przedmiar Robót.pdf"
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Modernizacja drogi gminnej w Sadowiu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Dokumentacja projektowa.zip"
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, które odbyło się dnia 4.06.2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o obradach Komisji Budżetu Rady Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o obradach Komisji Oświaty i Zdrowia Rady Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Modernizacja drogi gminnej w Sadowiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Modernizacja drogi gminnej w Sadowiu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załączniki nr 2,3 i 5 do SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Modernizacja drogi gminnej w Sadowiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Modernizacja drogi gminnej w Sadowiu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty.pdf"
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Modernizacja drogi gminnej w Sadowiu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zalacznik nr 4 Wzor umowy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Modernizacja drogi gminnej w Sadowiu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Modernizacja drogi gminnej w Sadowiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Modernizacja drogi gminnej w Sadowiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Petycja w sprawie modernizacji parku maszynowego z uwzględnieniem dywersyfikacji wykorzystywanego paliwa - a co za tym idzie - zwiększenia udziału bardziej ekologicznych paliw - typu - skroplony gaz ziemny, etc.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

05.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie przeprowadzeniakonsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie uchwaleniaRegulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie GminyMierzęcice"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminudostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie GminyMierzęcice"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie Radnej Emilii Krzyżanowskiej z dnia 28.05.2019r. w sprawie publikacji wcześniejszych zapytań w Biuletynie Informacji Publicznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie Radnej Emilii Krzyżanowskiej z dnia 28.05.2019r. w sprawie publikacji wcześniejszych zapytań w Biuletynie Informacji Publicznej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź na zapytanie z dnia 27.05.2019 r."
Dotyczy dokumentu:
Informacja o obradach Komisji Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Andrzej Cembrzyński - Zastępca Wójta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Bogumiła Szymończyk - Sekretarz Gminy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Agnieszka Frączek - Skarbnik Gminy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Danuta Bacia - specjalista pracy socjalnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Beata Gewald - p.o. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Boguchwałowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Decyzja zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę izbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Mierzęcice"
Dotyczy dokumentu:
Decyzja zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Decyzja zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia wwodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Mierzęcice"na "Decyzja zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodęi zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Mierzęcice"
Dotyczy dokumentu:
Decyzja zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dorota Sypniewska - Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Nowej Wsi, Dyrektor Żłobka Gminnego "Bajkowa Kraina" w Nowej Wsi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Paulina Niegowska - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mierzęcicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Marta Czapla - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mierzęcicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości położonej w obrębie Nowa Wieś przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Małgorzata Drzewiecka - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przeczycach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości położonej w obrębie Mierzęcice przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ilona Muc - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Toporowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości położonych w obrębach Mierzęcice i Nowa Wieś przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Małgorzata Rinkowska - Dyrektor Przedszkola Publicznego w Mierzęcicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Marcin Czapla - Dyrektor GOK w Mierzęcicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Grażyna Czapla - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Mierzęcicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Mariola Niedbał - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mierzęcicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Witold Klepacz - Dyrektor GZGWiK w Mierzęcicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna