Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.04.2018 11:51 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mierzęcice za rok 2017.
27.04.2017 14:32 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Mierzęcice za rok 2016.
29.04.2016 13:57 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Mierzęcice za rok 2015.
02.07.2015 08:57 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Mierzęcice za rok 2014.
16.03.2012 09:57 Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Mierzęcice.
05.01.2011 14:07 Informacja o zasadach postępowania ze zużytym sprzętem elektronicznym i elektronicznym.
05.01.2011 14:03 Wykaz podmiotów posiadających zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych.
05.01.2011 13:59 Uchwała w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych...
05.01.2011 13:49 Uchwała w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych...
18.10.2010 14:59 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie uchylenia Zarządzenia Wójta Gminy Mierzęcice Nr 0151/188/2006 z dnia 19 czerwca 2006 r.
20.06.2006 14:06 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości
22.05.2006 09:56 Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mierzęcice.