Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.05.2021 11:16 Ogłoszenie Dyrektora Oddziału Regionalnego w Krakowie Agencji Mienia Wojskowego o wykazie nieruchomości przeznaczonej do najmu w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - lokal użytkowy w Mierzęcicach Osiedlu 29
30.04.2021 12:45 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla inwestycji p.n.: „Budowa przyłącza kablowego SN20 kV relacji GPZ Pomłynie - GPZ Pyrzowice Lotnisko" w ramach przedsięwzięcia pn.: Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 na odcinku Ożarowice-Siewierz, w ramach projektu pn.: Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry — Zawiercie
27.04.2021 09:22 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice informujące o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej zamierzenia polegającego na budowie i eksploatacji zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z segmentami socjalno- administracyjnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na działkach o numerach ewidencyjnych: 127/4, 128/4, 129/4, 130/4, 131/4, 132/4, 133/4, 134/4, 135/4, 136/4, 137/4, 138/4, 139/4, 140/4, 141/4, 142/4, 143/4, 144/6, 144/8, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 199 oraz na częściach działek ewidencyjnych nr 191, 192, 193, 194/4, 195, 196, 197/2, 198/2, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208/2, 208/1, 209, 210, 211, 212/1, 213/3, 214, 215, obręb Nowa Wieś, gmina Mierzęcice, powiat będziński, województwo śląskie.
26.04.2021 14:20 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na: „Budowie budynku jednorodzinnego z garażem w bryle”
23.04.2021 13:24 Obwieszczenie Wójta Gminy Psary o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 78 odc. Nowa Wieś - Przeczyce”
23.04.2021 08:59 Ogłoszenie Starosty Będzińskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Leśno-Gruntowej Nadzieja w Mierzęcicach
19.04.2021 14:52 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej przy ul. Targowej w Przeczycach, gmina Mierzęcice”
14.04.2021 15:29 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o zatwierdzeniu decyzją nr 6/21/K z dnia 3 marca 2021 r. projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: "Budowa, przebudowa i rozbudowa linii kolejowej nr 182 od km 16,500 do 33,035 w ramach projektu pt. "Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry - Zawiercie" odc. nr 2"
06.04.2021 13:38 Ogłoszenie Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskiego w Krakowie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości - Mierzęcice Osiedle 42 lok 3a
06.04.2021 10:50 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Obiekt infrastruktury technicznej tj. stacji bazowej telefonii komórkowej P 4 Sp. z o.o. o numerze BED2007_G wraz z wewnętrzną linią zasilającą oraz kanalizacją kablową”
06.04.2021 08:51 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na: budowie budynku jednorodzinnego z garażem w bryle
31.03.2021 15:23 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice informujące strony postępowania, że w dniu 31.03.2021 r. zostało wydane postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określające zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa obiektu inwentarskiego przeznaczonego do chowu brojlerów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o numerze ewidencyjnym 30 w miejscowości Toporowice, gmina Mierzęcice”.
26.03.2021 12:10 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice w miejscowości Przeczyce (rejon ulic Cichej i Spokojnej)
24.03.2021 16:20 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej przy ul. Targowej w Przeczycach, gmina Mierzęcice”
24.03.2021 09:21 Ogłoszenie Dyrektora Oddziału Regionalnego w Krakowie Agencji Mienia Wojskowego o wykazie nieruchomości przeznaczonych do zbycia w formie sprzedaży - Mierzęcice Osiedle
23.03.2021 12:15 Zawiadominie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy dot. inwestycji pn.: "Polączenie drogowe rejonu terminala Cargo z drogą krajową S1 - węzeł Mierzęcice".
19.03.2021 13:11 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 09 marca 2021 r., informujące strony postępowania, że przed wydaniem decyzji strony postępowania mogą zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym oraz wypowiedzieć się co do jego treści dla przedsięwzięcia pn.: „Połączenie drogowe rejonu terminala Cargo z drogą krajową S1 – węzeł Mierzęcice”.
19.03.2021 10:28 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice informujące strony postępowania, że w toku prowadzonego postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia polegającego na budowie i eksploatacji zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z segmentami socjalno- administracyjnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na działkach o numerach ewidencyjnych: 127/4, 128/4, 129/4, 130/4, 131/4, 132/4, 133/4, 134/4, 135/4, 136/4, 137/4, 138/4, 139/4, 140/4, 141/4, 142/4, 143/4, 144/6, 144/8, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 199 oraz na częściach działek ewidencyjnych nr 191, 192, 193, 194/4, 195, 196, 197/2, 198/2, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208/2, 208/1, 209, 210, 211, 212/1, 213/3, 214, 215, obręb Nowa Wieś, gmina Mierzęcice, powiat będziński, województwo śląskie, wystąpiono o wydanie opinii w zakresie przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.
08.03.2021 14:12 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia polegającego na budowie i eksploatacji zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z segmentami socjalno- administracyjnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na działkach o numerach ewidencyjnych: 127/4, 128/4, 129/4, 130/4, 131/4, 132/4, 133/4, 134/4, 135/4, 136/4, 137/4, 138/4, 139/4, 140/4, 141/4, 142/4, 143/4, 144/6, 144/8, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 199 oraz na częściach działek ewidencyjnych nr 191, 192, 193, 194/4, 195, 196, 197/2, 198/2, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208/2, 208/1, 209, 210, 211, 212/1, 213/3, 214, 215, obręb Nowa Wieś, gmina Mierzęcice, powiat będziński, województwo śląskie.
04.03.2021 14:35 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice zawiadamiające, że stronom postępowania przed wydaniem postanowienia stwierdzającego konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określającego zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku stwierdzenia braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa obiektu inwentarskiego przeznaczonego do chowu brojlerów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o numerze ewidencyjnym 30 w miejscowości Toporowice, gmina Mierzęcice”, przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
01.03.2021 15:38 Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach dotyczące inwestycji pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodnej zespołu zbiorników Przeczyce, Kuźnica Warężyńska i Pogoria oraz modernizacja obiektów przeciwpowodziowych doliny Przemszy, województwo śląskie”– etap II; Zadanie II Wzmocnienie skarpy zbiornika Kuźnica Warężyńska; Zadanie III Zarządzanie zbiornikami w zakresie ochrony przeciwpowodziowej”
26.02.2021 12:28 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydanej decyzji umarzającej w całości postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. nr BED2007_G na nieruchomości położonej w Toporowicach działka nr ewid. 256, obręb ew. Toporowice”
18.02.2021 10:56 Ogłoszenie Dyrektora Oddziału Regionalnego w Krakowie Agencji Mienia Wojskowego o wykazie nieruchomości przeznaczonej do najmu w formie przetargowej - Mierzęcice Osiedle 29 lok. 3
16.02.2021 14:44 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa obiektu inwentarskiego przeznaczonego do chowu brojlerów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o numerze ewidencyjnym 30 w miejscowości Toporowice, gmina Mierzęcice”.
12.02.2021 12:44 Ogłoszenie Dyrektora Oddziału Regionalnego w Krakowie Agencji Mienia Wojskowego o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Mierzęcice Osiedle 42 lok. 3a

1 2 następna