Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.11.2020 13:01 Nr XX/180/2020 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok
27.11.2020 12:59 Nr XX/179/2020 Uchwała w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok
27.11.2020 12:55 Nr XX/178/2020 Uchwała w sprawie nadania drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Boguchwałowice nazwy: Aleja XIX
27.11.2020 12:49 Nr XX/176/2020 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/75/2015 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
27.11.2020 12:46 Nr XX/173/2020 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
30.10.2020 13:27 Nr XIX/169/2020 Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Mierzęcicach
30.10.2020 12:57 Nr XIX/168/2020 Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
30.10.2020 12:41 Nr XIX/167/2020 Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mierzęcice
02.10.2020 13:50 Nr XVIII/162/2020 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
02.10.2020 13:47 Nr XVIII/159/2020 Uchwała w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej im. Jana Pawła II w Mierzęcicach
02.10.2020 13:42 Nr XVIII/157/2020 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/99/2019 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
19.06.2020 13:13 Nr XVI/141/2020 Uchwała w sprawie nadania drodze wewnętrznej położonej w sołectwie Toporowice nazwy: Ostrogórska
19.06.2020 13:05 Nr XVI/140/2020 Uchwała w sprawie nadania drodze publicznej położonej w miejscowości Przeczyce nazwy: Łabędzia
19.06.2020 13:02 Nr XVI/138/2020 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
24.04.2020 08:18 Nr XV/132/2020 Uchwała w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie Gminy Mierzęcice
24.04.2020 08:16 Nr XV/130/2020 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
24.04.2020 08:15 Nr XV/129/2020 Uchwała w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Mierzęcice
24.04.2020 08:13 Nr XV/121/2020 Uchwała w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Mierzęcice na 2020 rok
03.02.2020 14:30 Nr XII/118/2020 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
03.02.2020 14:28 Nr XIV/117/2020 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/24/2019 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 30 stycznia 2019r.
03.02.2020 14:27 Nr XII/113/2020 Uchwała w sprawie nadania drodze wewnętrznej położonej w sołectwie Toporowice nazwy: Urocza
03.02.2020 14:24 Nr XII/112/2020 Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Mierzęcice na rok szkolny 2019/2020
03.02.2020 13:22 Nr XII/111/2020 Uchwała w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Mierzęcice