Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.06.2020 13:20 Nr XVI/144/2020 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Przedszkola "Radosny Zakątek" w Mierzęcicach
19.06.2020 12:42 Nr XVI/143/2020 Uchwała w sprawie wystąpienia z apelem do Prezesa Rady Ministrów o podjęcie kompleksowych działań zapewniających rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zmian w podatkach, dostosowania wysokości subwencji oświatowej do rzeczywistych kosztów oraz przyznania rekompensaty z tytułu konsekwencji związanych z wprowadzeniem stanu epidemii na terenie Polski
19.06.2020 12:39 Nr XVI/142/2020 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości położonych w Mierzęcicach, Przeczycach i Toporowicach w drodze bezprzetargowej
19.06.2020 12:35 Nr XVI/141/2020 Uchwała w sprawie nadania drodze wewnętrznej położonej w sołectwie Toporowice nazwy: Ostrogórska
19.06.2020 12:31 Nr XVI/140/2020 Uchwała w sprawie nadania drodze publicznej położonej w miejscowości Przeczyce nazwy: Łabędzia
19.06.2020 12:14 Nr XVI/139/2020 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2020-2026
19.06.2020 11:59 Nr XVI/138/2020 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
19.06.2020 11:53 Nr XVI/137/2020 Uchwała w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
19.06.2020 11:46 Nr XVI/136/2020 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Mierzęcice do realizacji projektu pn. „Rozwój jakości kształcenia w Szkole Podstawowej Nr 2 w Mierzęcicach”
19.06.2020 11:29 Nr XVI/135/2020 Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mierzęcice absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Mierzęcice za rok 2019
19.06.2020 11:07 Nr XVI/134/2020 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mierzęcice za rok 2019
19.06.2020 10:48 Nr XVI/133/2020 Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mierzęcice wotum zaufania
23.04.2020 14:22 Nr XV/132/2020 Uchwała w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie Gminy Mierzęcice
23.04.2020 14:20 Nr XV/131/2020 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2020 - 2026
23.04.2020 14:13 Nr XV/130/2020 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
23.04.2020 14:10 Nr XV/129/2020 Uchwała w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Mierzęcice
23.04.2020 14:08 Nr XV/128/2020 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Będzińskiego na rozbudowę Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi w 2020 roku
23.04.2020 14:05 Nr XV/127/2020 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice w miejscowości Przeczyce (rejon ulic Cichej i Spokojnej)
23.04.2020 14:02 Nr XV/126/2020 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - działka nr 3100 - położona w Mierzęcicach
23.04.2020 14:00 Nr XV/125/2020 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - działka nr 112 - położona w Toporowicach
23.04.2020 13:57 Nr XV/124/2020 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - działka nr 580/203 - położona w Mierzęcicach Osiedlu
23.04.2020 13:55 Nr XV/123/2020 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - działka nr 227/8 - położona w Przeczycach
23.04.2020 13:53 Nr XV/122/2020 Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mierzęcice na 2020 rok
23.04.2020 13:50 Nr XV/121/2020 Uchwała w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Mierzęcice na 2020 rok
23.04.2020 13:41 Nr XV/120/2020 Uchwała w sprawie rozwiązania Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Nowej Wsi

1 2 następna