Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.12.2020 13:08 Nr XXI/189/2020 Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mierzęcice na 2021 rok
31.12.2020 13:04 Nr XXI/188/2020 Uchwała w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Mierzęcice na 2021 rok
31.12.2020 13:00 Nr XXI/187/2020 Uchwała w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok
31.12.2020 12:57 Nr XXI/186/2020 Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2021-2027
31.12.2020 12:53 Nr XXI/185/2020 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2020-2026
31.12.2020 12:49 Nr XXI/184/2020 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
31.12.2020 12:45 Nr XXI/183/2020 Uchwała w sprawie przyjęcia projektu zmian do Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mierzęcice
27.11.2020 12:17 Nr XX/182/2020 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Przeczyce przy ul. Polnej
27.11.2020 12:15 Nr XX/181/2020 Uchwała w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Mierzęcice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021
27.11.2020 12:12 Nr XX/180/2020 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok
27.11.2020 12:04 Nr XX/179/2020 Uchwała w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok
27.11.2020 11:57 Nr XX/178/2020 Uchwała w sprawie nadania drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Boguchwałowice nazwy: Aleja XIX
27.11.2020 10:52 Nr XX/177/2020 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość - działka nr 580/203 - położona w Mierzęcicach Osiedlu
27.11.2020 10:46 Nr XX/176/2020 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Mierzęcice w drodze darowizny prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Toporowice przy ul. Ostrogórskiej i ul. Uroczej
27.11.2020 10:42 Nr XX/175/2020 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/75/2015 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
27.11.2020 10:38 Nr XX/174/2020 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2020-2026
27.11.2020 10:09 Nr XX/173/2020 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
27.11.2020 10:03 Nr XX/172/2020 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/170/2020 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 28 października 2020 roku
30.10.2020 12:46 Nr XIX/171/2020 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2020-2026
30.10.2020 12:41 Nr XIX/170/2020 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
30.10.2020 12:36 Nr XIX/169/2020 Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Mierzęcicach
30.10.2020 12:29 Nr XIX/168/2020 Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
30.10.2020 12:24 Nr XIX/167/2020 Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mierzęcice
30.10.2020 12:13 Nr XIX/166/2020 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Mierzęcice
02.10.2020 12:53 Nr XVIII/165/2020 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Nowa Wieś

1 2 3 4 następna