Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.06.2020 11:36 Nr 147/XVI Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Przedszkola Radosny Zakątek w Mierzęcicach
23.06.2020 11:33 Nr 146/XVI Projekt uchwały w sprawie wystąpienia z apelem do Prezesa Rady Ministrów o podjęcie kompleksowych działań zapewniających rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zmian w podatkach, dostosowania wysokości subwencji oświatowej do rzeczywistych kosztów oraz przyznania rekompensaty z tytułu konsekwencji związanych z wprowadzeniem stanu epidemii na terenie Polski
09.06.2020 14:07 Nr 145/XVI Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2020-2026
09.06.2020 14:06 Nr 144/XVI Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
08.06.2020 10:32 Nr 143/XVI Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości położonych w Mierzęcicach, Przeczycach i Toporowicach w drodze bezprzetargowej
08.06.2020 10:31 Nr 142/XVI Projekt uchwały w sprawie nadania drodze wewnętrznej położonej w sołectwie Toporowice nazwy Ostrogórska
08.06.2020 10:30 Nr 141/XVI Projekt uchwały w sprawie nadania drodze publicznej położonej w miejscowości Przeczyce nazwy Łabędzia
08.06.2020 10:29 Nr 140/XVI Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
08.06.2020 10:28 Nr 139/XVI Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Mierzęcice do realizacji projektu pn. Rozwój jakości kształcenia w Szkole Podstawowej Nr 2 w Mierzęcicach
08.06.2020 10:26 Nr 138/XVI Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mierzęcice absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Mierzęcice za rok 2019
08.06.2020 10:25 Nr 137/XVI Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mierzęcice za rok 2019
08.06.2020 10:03 Nr 136/XVI Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mierzęcice wotum zaufania
16.04.2020 15:11 Nr 135/XV Projekt uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie Gminy Mierzęcice
16.04.2020 11:57 Nr 134/XV Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2020-2026
16.04.2020 14:55 Nr 133/XV Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
24.03.2020 13:18 Nr 132/XV Projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Mierzęcice
24.03.2020 13:17 Nr 131/XV Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Będzińskiego na rozbudowę Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi w 2020 roku
24.03.2020 10:58 Nr 130/XV Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice w miejscowości Przeczyce (rejon ulic Cichej i Spokojnej)
24.03.2020 10:57 Nr 129/XV Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasową stroną kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - działka nr 3100 - położona w Mierzęcicach
24.03.2020 10:55 Nr 128/XV Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasową stroną kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - działka nr 112 - położona w Toporowicach
24.03.2020 10:53 Nr 127/XV Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasową stroną kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - działka nr 580/203 - położona w Mierzęcicach Osiedlu
24.03.2020 10:51 Nr 126/XV Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasową stroną kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - działka nr 227/8 - położona w Przeczycach
24.03.2020 10:50 Nr 125/XV Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mierzęcice na 2020 rok
24.03.2020 10:49 Nr 124/XV Projekt uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomości zwierząt w Gminie Mierzęcice na 2020 rok
24.03.2020 10:47 Nr 123/XV Projekt uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi

1 2 następna