Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.12.2020 11:47 Nr 193/XXI Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok
23.12.2020 11:45 Nr 192/XXI Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2021 - 2027
23.12.2020 11:42 Nr 191/XXI Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2020 - 2026
23.12.2020 11:35 Nr 190/XXI Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
21.12.2020 11:30 Nr 189/XXI Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mierzęcice na 2021 rok
21.12.2020 11:16 Nr 188/XXI Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Mierzęcice na 2021 rok
21.12.2020 11:13 Nr 187/XXI Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu zmian do Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mierzęcice
26.11.2020 09:50 Nr 186/XX Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Przeczyce przy ul. Polnej
20.11.2020 10:03 Nr 185/XX Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Mierzęcice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021
20.11.2020 10:01 Nr 184/XX Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok
20.11.2020 10:00 Nr 183/XX Projekt uchwały w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok
20.11.2020 09:57 Nr 182/XX Projekt uchwały w sprawie nadania drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Boguchwałowice nazwy: Aleja XIX
20.11.2020 09:52 Nr 181/XX Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość - działka nr 580/203 - położona w Mierzęcicach Osiedlu
20.11.2020 09:50 Nr 180/XX Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Mierzęcice w drodze darowizny prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Toporowice przy ul. Ostrogórskiej i ul. Uroczej
20.11.2020 09:40 Nr 179/XX Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/75/2015 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
20.11.2020 09:38 Nr 178/XX Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2020-2026
20.11.2020 09:28 Nr 177/XX Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
20.11.2020 09:24 Nr 176/XX Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/170/2020 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 28 października 2020 roku
23.10.2020 11:29 Nr 175/XIX Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2020-2026
23.10.2020 11:25 Nr 174/XIX Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
22.10.2020 13:25 Nr 173/XIX Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Mierzęcice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021
22.10.2020 13:24 Nr 172/XIX Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Mierzęcicach
22.10.2020 13:22 Nr 171/XIX Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
22.10.2020 13:08 Nr 170/XIX Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mierzęcice
22.10.2020 12:49 Nr 169/XIX Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Mierzęcice

1 2 3 4 następna