Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.12.2019 11:43 Nr XII/100/2019 Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej
19.12.2019 11:40 Nr XII/99/2019 Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
28.11.2019 15:27 Nr XI/97/2019 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
28.11.2019 15:25 Nr XI/94/2019 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok
28.11.2019 15:24 Nr XI/93/2019 Uchwała w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok
18.10.2019 07:56 Nr X/90/2019 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
01.10.2019 15:16 Nr IX/83/2019 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2019-2026
01.10.2019 15:14 Nr IX/82/2019 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
29.08.2019 14:43 Nr VIII/80/2019 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
26.06.2019 12:04 Nr VII/71/2019 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2019-2025
26.06.2019 12:03 Nr VII/70/2019 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
26.06.2019 12:00 Nr VII/65/2019 Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mierzęcice
30.05.2019 10:18 Nr VI/60/2019 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2019 - 2025
30.05.2019 10:15 Nr VI/59/2019 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
30.05.2019 10:10 Nr VI/51/2019 Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice (Sołectwo Mierzęcice – ośrodek zdrowia, rejon skrzyżowania ulic Wolności oraz Gminnej, Sołectwo Mierzęcice Osiedle)
25.03.2019 11:44 Nr V/47/2019 Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mierzęcice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
25.03.2019 11:36 Nr V/44/2019 Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia rzeczowe w formie posiłku lub produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
25.03.2019 11:31 Nr V/43/2019 Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
25.03.2019 11:21 Nr V/40/2019 Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącego miejscowości Toporowice
25.03.2019 11:07 Nr V/35/2019 Uchwała w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
25.03.2019 10:52 Nr V/33/2019 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
01.02.2019 10:58 Nr IV/32/2019 Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Boguchwałowice
01.02.2019 10:55 Nr IV/26/2019 Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mierzęcice
01.02.2019 09:37 Nr IV/24/2019 Uchwała w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
01.02.2019 09:03 Nr IV/22/2019 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok