Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.06.2019 11:35 Nr VII/73/2019 Uchwała w sprawie wyboru przedstawicieli Gminy Mierzęcice do składu Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin - Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice
26.06.2019 11:33 Nr VII/72/2019 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości położonych w Najdziszowie i Toporowicach w drodze bezprzetargowej
26.06.2019 11:23 Nr VII/71/2019 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2019-2025
26.06.2019 11:16 Nr VII/70/2019 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
26.06.2019 11:13 Nr VII/69/2019 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mierzęcice
26.06.2019 10:55 Nr VII/68/2019 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Mierzęcice w drodze darowizny prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Toporowicach
26.06.2019 10:53 Nr VII/67/2019 Uchwała w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników
26.06.2019 10:41 Nr VII/66/2019 Uchwała w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mierzęcice
26.06.2019 10:37 Nr VII/65/2019 Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mierzęcice
26.06.2019 10:22 Nr VII/64/2019 Uchwała w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
26.06.2019 10:18 Nr VII/63/2019 Uchwała w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
30.05.2019 09:56 Nr VI/62/2019 Uchwała w sprawie przekazania Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii zadań z zakresu organizowania publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich
30.05.2019 09:52 Nr VI/61/2019 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Będzińskiego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie na zakup sprzętu specjalistycznego
30.05.2019 09:49 Nr VI/60/2019 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2019 - 2025
30.05.2019 09:45 Nr VI/59/2019 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
30.05.2019 09:39 Nr VI/58/2019 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Mierzęcice do realizacji projektu pn. „Rozwój kompetencji kluczem do sukcesu Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Przeczycach”
30.05.2019 09:35 Nr VI/57/2019 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr IV/26/2019 z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mierzęcice
30.05.2019 09:32 Nr VI/56/2019 Uchwała w sprawie podjęcia przez Rząd RP skutecznych działań wpływających na poprawę jakości powietrza
30.05.2019 09:27 Nr VI/55/2019 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości położonej w sołectwie Mierzęcice Osiedle z dotychczasowymi dzierżawcami
30.05.2019 09:25 Nr VI/54/2019 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Mierzęcice z dotychczasowym dzierżawcą
30.05.2019 09:20 Nr VI/53/2019 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonych w obrębach Nowa Wieś i Mierzęcice z dotychczasowym dzierżawcą
30.05.2019 09:01 Nr VI/52/2019 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr IV/29/2019 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice w miejscowości Nowa Wieś – Tereny Inwestycyjne
30.05.2019 08:42 Nr VI/51/2019 Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice (Sołectwo Mierzęcice – ośrodek zdrowia, rejon skrzyżowania ulic Wolności oraz Gminnej, Sołectwo Mierzęcice Osiedle)
30.05.2019 08:36 Nr VI/50/2019 Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mierzęcice absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Mierzęcice za rok 2018
30.05.2019 08:26 Nr VI/49/2019 Uchwała w sprawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

1 2 3 następna