Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.06.2019 12:32 Nr 73/VII Projekt uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Gminy Mierzęcice do składu Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin - Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice
26.06.2019 12:28 Nr 72/VII Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości położonych w Najdziszowie i Toporowicach w drodze bezprzetargowej
26.06.2019 12:26 Nr 71/VII Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
26.06.2019 12:21 Nr 70/VII Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
26.06.2019 12:20 Nr 69/VII Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2025
26.06.2019 12:18 Nr 68/VII Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej 2019 roku
17.06.2019 14:06 Nr 67/VII Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Mierzęcice
17.06.2019 14:05 Nr 66/VII Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Mierzęcice w drodze darowizny prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Toporowicach
17.06.2019 14:03 Nr 65/VII Projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników
17.06.2019 14:01 Nr 64/VII Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mierzęcice
17.06.2019 13:59 Nr 63/VII Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mierzęcice
06.06.2019 14:47 Nr 62/VI Projekt uchwały w sprawie przekazania Górnosląsko - Zagłębiowskiej Metropolii zadań z zakresu organizowania publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich
06.06.2019 14:39 Nr 61/VI Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Będzińskiego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie na zakup sprzętu specjalistycznego
24.05.2019 11:54 Nr 60/VI Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2019-2025
24.05.2019 11:50 Nr 59/VI Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
22.05.2019 13:55 Nr 58/VI Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Mierzęcice do realizacji projektu pn. „Rozwój kompetencji kluczem do sukcesu Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Przeczycach”
22.05.2019 13:54 Nr 57/VI Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/26/2019 z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mierzęcice
22.05.2019 13:49 Nr 56/VI Projekt uchwały w sprawie podjęcia przez Rząd RP skutecznych działań wpływających na poprawę jakości powietrza w Polsce
22.05.2019 13:40 Nr 55/VI Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości położonej w sołectwie Mierzęcice Osiedle z dotychczasowymi dzierżawcami
22.05.2019 13:37 Nr 54/VI Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Mierzęcice z dotychczasowym dzierżawcą
22.05.2019 13:35 Nr 53/VI Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonych w obrębach Nowa Wieś i Mierzęcice z dotychczasowym dzierżawcą
22.05.2019 12:56 Nr 52/VI Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/29/2019 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice w miejscowości Nowa Wieś - Tereny Inwestycyjne
22.05.2019 12:49 Nr 51/VI Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice (Sołectwo Mierzęcice - ośrodek zdrowia, rejon skrzyżowania ulic Wolności oraz Gminnej, Sołectwo Mierzęcice Osiedle)
22.05.2019 12:46 Nr 50/VI Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mierzęcice absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Mierzęcice za rok 2018
22.05.2019 12:44 Nr 49/VI Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok

1 2 3 następna