Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.10.2018 15:26 Nr L/371/2018 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie powierzenia Gminie Miasta Częstochowa realizacji zadania publicznego Gminy Mierzęcice w zakresie pomocy społecznej...
23.10.2018 15:23 Nr L/370/2018 Uchwała w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Mierzęcice
23.10.2018 15:19 Nr L/369/2018 Uchwała w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mierzęcice
23.10.2018 15:16 Nr L/368/2018 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok
23.10.2018 15:12 Nr L/367/2018 Uchwała w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok
23.10.2018 15:08 Nr L/366/2018 Uchwała w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Mierzęcice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019
23.10.2018 15:02 Nr L/365/2018 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2018-2025
23.10.2018 14:58 Nr L/364/2018 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
01.10.2018 10:48 Nr XLIX/363/2018 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Mierzęcice
01.10.2018 10:43 Nr XLIX/362/2018 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/197/2016 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 28 października 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej przez Urząd Gminy Mierzęcice
01.10.2018 10:41 Nr XLIX/361/2018 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Mierzęcice do realizacji projektu pn. Zwiększenie oferty edukacyjnej i poprawa świadczonych usług w Przedszkolu Publicznym Radosny Zakątek w Mierzęcicach
01.10.2018 10:38 Nr XLIX/360/2018 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2018-2025
01.10.2018 10:30 Nr XLIX/359/2018 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
28.08.2018 15:32 Nr XLVIII/358/2018 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2018-2025
28.08.2018 15:29 Nr XLVIII/357/2018 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
28.08.2018 15:27 Nr XLVIII/356/2018 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice
28.08.2018 15:25 Nr XLVIII/355/2018 Uchwała w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Mierzęcice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
28.08.2018 15:23 Nr XLVIII/354/2018 Uchwała w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Mierzęcice
27.08.2018 14:39 Nr XLVIII/353/2018 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/321/2018 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 21 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy Mierzęcice na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Mierzęcice
28.08.2018 15:15 Nr XLVIII/352/2018 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Mierzęcice do realizacji projektu pn. „Wyrównujemy szanse w Szkole Podstawowej Nr 1 w Mierzęcicach”
28.08.2018 14:09 Nr XLVIII/351/2018 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2018-2025
28.08.2018 14:08 Nr XLVIII/350/2018 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
27.07.2018 08:46 Nr XLVII/349/2018 Uchwała w sprawie przejęcia do ponownego prowadzenia przez Gminę Mierzęcice Szkoły Podstawowej w Boguchwałowicach
29.06.2018 09:00 Nr XLVI/348/2018 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2018-2025
29.06.2018 08:57 Nr XLVI/347/2018 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

1 2 3 następna