Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.12.2012 12:46 Nr XXII/223/2012 Uchwała w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Mierzęcice na 2013 rok.
31.12.2012 12:41 Nr XXII/222/2012 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie porozumień i określenia sposobu rozliczania dotacji udzielanej przez Gminę Mierzęcice na każdego ucznia niebędącego mieszkańcem Gminy Mierzęcice...
31.12.2012 12:35 Nr XXII/221/2012 Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice.
31.12.2012 12:18 Nr XXII/220/2012 Uchwała w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok.
31.12.2012 12:13 Nr XXII/219/2012 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice
31.12.2012 12:06 Nr XXII/218/2012 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
31.12.2012 12:01 Nr XXII/217/2012 Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
31.12.2012 11:54 Nr XXII/216/2012 Uchwała w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
31.12.2012 11:47 Nr XXII/215/2012 Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
31.12.2012 11:37 Nr XXII/214/2012 Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
31.12.2012 11:29 Nr XXII/213/2012 Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów...
31.12.2012 11:22 Nr XXII/212/2012 Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mierzęcice.
31.12.2012 11:15 Nr XXII/211/2012 Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mierzęcice na rok 2013
31.12.2012 11:10 Nr XXII/210/2012 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na włączenie w obszar Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości położonych na terenie Gminy Mierzęcice.
31.12.2012 11:04 Nr XXII/209/2012 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice
31.12.2012 10:38 Nr XXII/208/2012 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
23.11.2012 22:35 Nr XXI/207/2012 Uchwała w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną.
23.11.2012 22:30 Nr XXI/206/2012 Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Ożarowicach - działki nr 537/2 - pod budowę oczyszczalni ścieków.
23.11.2012 22:27 Nr XXI/205/2012 Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Ożarowicach - działki nr 537/3 - pod budowę oczyszczalni ścieków.
23.11.2012 22:22 Nr XXI/204/2012 Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Ożarowicach - działki nr 538/8 - pod budowę oczyszczalni ścieków.
23.11.2012 22:17 Nr XXI/203/2012 Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Ożarowicach - działek nr 538/2 i 538/5 - pod budowę oczyszczalni ścieków.
23.11.2012 22:09 Nr XXI/202/2012 Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Ożarowicach - działek nr 538/10 i 538/13 - pod budowę oczyszczalni ścieków.
23.11.2012 22:06 Nr XXI/201/2012 Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Ożarowicach - działki nr 537/1 - pod budowę oczyszczalni ścieków.
23.11.2012 22:02 Nr XXI/200/2012 Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Ożarowicach - działki nr 538/9 - pod budowę oczyszczalni ścieków.
23.11.2012 21:58 Nr XXI/199/2012 Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Ożarowicach - działek nr 538/11 i 538/14 - pod budowę oczyszczalni ścieków.

1 2 3 4 5 następna