Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.11.2010 22:18 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mierzęcice
10.11.2010 22:13 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości w drodze bezprzetargowej
10.11.2010 22:09 Uchwała w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice przyjętego uchwałą Nr XLVII/282/2002 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 10 października..
10.11.2010 15:22 Uchwała w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2011
10.11.2010 15:14 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
10.11.2010 14:28 Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków
29.10.2010 15:02 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/272/2010 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania...
29.10.2010 14:58 Uchwała w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych Gminy Mierzęcice - obszar XI.
29.10.2010 14:54 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych Gminy Mierzęcice - obszar IX.
29.10.2010 14:52 Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/196/2009 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania...
29.10.2010 14:49 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy drodze powiatowej S4811.
05.10.2010 12:52 Uchwała w sprawie wniosku o uchylenie uchwały nr 8/2010 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Mierzęcice – Osiedle z dnia 17 września 2010r. w sprawie skrócenia kadencji Sołtysa i Rady Sołeckiej.
01.10.2010 10:19 Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji projektu "Inwestycja w edukację uczniów szkół podstawowych Gminy Mierzęcice".
01.10.2010 10:07 Uchwała w sprawie opinii do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Gliwickiego Ośrodka Adaptacyjno...
01.10.2010 10:04 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
01.10.2010 10:01 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
01.10.2010 09:58 Uchwała w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla Gminnego Zakładu Gospodarki Wodnej i Komunalnej w Mierzęcicach.
02.09.2010 13:14 Uchwała w sprawie zatwierdzenia znowelizowanego Planu Odnowy Miejscowości Przeczyce w Gminie Mierzęcice.
31.08.2010 10:29 Uchwała w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych...
31.08.2010 08:44 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki Wodnej i Komunalnej.
31.08.2010 08:39 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mierzęcice.
18.08.2010 09:52 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/259/2010 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 24 lutego 2010r.
07.07.2010 09:36 Uchwała w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania, rozkładania na raty należności pienię żnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mierzęcice...
07.07.2010 08:43 Uchwała w sprawie nadania drodze kategorii drogi gminnej.
28.05.2010 12:59 Uchwała w sprawie opinii do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu w sprawie przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosonowcu...

1 2 następna