Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.01.2009 12:52 Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Mierzęcice na 2009 rok.
06.01.2009 12:48 Uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez...
06.01.2009 11:52 Uchwała w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2009.
06.01.2009 09:03 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XII/66/2007 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 10 października 2007 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu modernizacji źródeł ciepła i termomodernizacji budynków...
04.12.2008 12:32 Uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż...
03.12.2008 10:17 Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków.
03.12.2008 10:11 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Mierzęcice.
03.12.2008 10:06 Uchwała w sprawie opinii do projektu Uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala im. Ludwika Rydygiera w Katowicach.
03.12.2008 09:12 Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
19.11.2008 14:38 Uchwała w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIV/152/2004 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 15 października 2004 roku.
19.11.2008 14:28 Uchwała w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Sadowiu.
19.11.2008 14:17 Uchwała w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych.
22.10.2008 11:24 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Mierzęcice dla Gminy Mykanów poszkodowanej w wyniku przejścia w dniu 15 sierpnia 2008 r. trąby powietrznej.
21.10.2008 09:19 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
21.10.2008 09:13 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchmości stanowiącej własność Gminy Mierzęcice.
02.09.2008 13:51 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego.
02.09.2008 13:47 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącej miejscowości Mierzęcice Osiedle.
02.09.2008 13:44 Uchwała w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Mierzęcice i Mierzęcice II.
02.09.2008 13:38 Uchwała w sprawie opinii do projektu Uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Geriatrycznego im. Jana Pawła II w Katowicach.
02.09.2008 13:33 Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Mierzęcice do realizacji projektu systemowego w ramach Poddziałania 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
03.07.2008 13:44 Uchwała w sprawie powołania Sekretarza Gminy Mierzęcice.
03.07.2008 13:41 Uchwała w sprawie odwołania Sekretarza Gminy Mierzęcice.
03.07.2008 13:32 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mierzęcice.
03.07.2008 13:26 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego.
03.07.2008 13:23 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mierzęcice na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym.

1 2 3 następna