Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.01.2008 13:26 Uchwała w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach.
08.01.2008 13:19 Uchwała w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2008.
03.12.2007 09:02 Uchwała w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.
03.12.2007 08:57 Uchwała w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.
30.11.2007 12:22 Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
30.11.2007 10:41 Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków.
30.11.2007 10:23 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mierzęcice.
18.10.2007 13:55 Uchwała w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mierzęcicach.
01.10.2007 11:18 Uchwała w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Zawierciu, Sądu Rejonowego Sądu Pracy w Zawierciu , Sądu Okręgowego w Częstochowie na okres kadencji 2008 - 2011.
01.10.2007 11:16 Uchwała w sprawie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Będzińskiego w sprawie częściowego przekształcenia Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie.
01.10.2007 11:11 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Mierzęcice dla Gminy Kłomnice poszkodowanej w wyniku przejścia trąby powietrznej w dniu 20 lipca 2007r.
01.10.2007 11:01 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Mierzęcice.
01.10.2007 10:48 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Toporowicach.
01.10.2007 10:47 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę nieruchomości położonej w Boguchwałowicach.
09.08.2007 15:08 Uchwała w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Gminny Zespół Oświaty w Mierzęcicach.
28.06.2007 12:28 Uchwała w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników do sądów powszechnych.
28.06.2007 12:21 Uchwała w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze.
28.06.2007 10:42 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę nieruchomości położonych w Toporowicach.
28.06.2007 10:24 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę nieruchomości położonej w Mierzęcicach.
08.05.2007 08:36 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice.
07.05.2007 14:12 Uchwała w sprawie wyrażenia woli likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mierzęcicach.
07.05.2007 10:27 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr IV / 17 / 2006 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie określenia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli w Gminie Mierzęcice.
07.05.2007 10:24 Uchwała w sprawie opinii do projektu Uchwały Rady Gminy Ożarowice w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tąpkowicach przy ulicy Zwycięstwa 15
07.05.2007 10:15 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż z uwzględnieniem prawa pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości położonej w Sadowiu przy ulicy Dalekiej.
07.05.2007 09:59 Uchwała w sprawie zaopiniowania Projektu Planu Aglomeracji „Ożarowice”.

1 2 następna