Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.03.2023 14:14 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o zamiarze włączenia kart adresowych stanowisk archeologicznych wymienionych w załączonym wykazie, do Gminnej Ewidencji Zabytków
23.03.2023 13:07 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa odcinka linii elektroenergetycznej nN wraz z przyłączem do działek nr 232/13, 232/14” przewidzianego do realizacji na terenie działek nr geod. 232/15, 232/13, 232/14 położonych w Przeczycach przy ul. Podleśnej (Gmina Mierzęcice)
23.03.2023 12:53 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydanych postanowieniach uzgadniających lokalizację inwestycji celu publicznego oraz o zakończeniu postępowania dowodowego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Psary” którego Inwestorem jest Gmina Psary – 42-512 Psary ul. Malinowicka 4 przewidzianego do realizacji na terenie działek nr geod. 2546/13, 2546/34, 2546/21 obręb Psary (Gmina Psary)
20.03.2023 15:12 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice zawiadamiające strony postępowania o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa hali magazynowo – produkcyjnej wraz z zapleczami socjalno – biurowymi oraz infrastrukturą techniczną towarzyszącą na działkach nr 316/10, 316/13, 318, 316/16 obręb Sarnów, gmina Psary"
17.03.2023 08:15 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa wodociągu PE 110 wraz z przyłączami wody PE 40” przewidzianego do realizacji na terenie działek nr geod. 17/7, 17/6 położonych w Najdziszowie
15.03.2023 15:00 Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydaniu postanowienia o omyłce pisarskiej w decyzji wydanej w dniu 30 listopada 2022 r., znak: GL.ZUZ.2.4210.633.2022.DS udzielającej zakładowi Vespolina Sp. z o.o. pozwoleń wodnoprawnych
15.03.2023 08:04 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa odcinka linii elektroenergetycznej nN 0,4 kV” przewidzianego do realizacji na terenie działek nr geod. 381/9, 381/3, 380/2, 379/1, 378/1, 377/1, 376/1, 375/1, 375/6 położonych w Sadowiu
15.03.2023 07:56 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydaniu decyzji Wójta Gminy Mierzęcice o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w Przeczycach przy ul. Podleśnej” - (Gmina Mierzęcice)”
13.03.2023 13:34 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice zawiadamiające strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie o wydanie decyzji środowiskowej dla planowanego przedsięwzięcia aktualnie pod nazwą: „Zespół przemysłowo – magazynowo – usługowy wraz z segmentami socjolno - biurowymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działkach o numerach ewidencyjnych: 127/4, 128/4, 129/4, 130/4, 131/4, 132/4, 133/4, 134/4, 135/4, 136/4, 137/4, 138/4, 139/4, 140/4, 141/4, 142/4, 143/4, 144/6, 144/8, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 199, 155/2, 156/2, 157/2, 158/2, 154/4, 191/1, 192/1, 193/1, 194/5, 195/1, 196/1, 197/3, 198/3, 200/1, 201/1, 202/1, 203/1, 204/1, 205/1, 206/1, 207/1, 208/3, 208/5, 209/1, 210/1, 211/1, 212/3, 213/9, 214/1, 215/1, obręb Nowa Wieś, gmina Mierzęcice, powiat Będziński, województwo śląskie”
07.03.2023 07:44 Obwieszczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Będzinie o pierwszej licytacji nieruchomości gruntowej położonej Toporowicach
06.03.2023 12:35 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o wydaniu postanowienia o sprostowania z urzędu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Wojewody Śląskiego nr 6/21/K z dnia 3 marca 2021 r. (znak sprawy: IFXV.7840.7.39.2020), dla inwestycji p.n.: "Budowa, przebudowa i rozbudowa linii kolejowej nr 182 od km 16,500 do 33,035 w ramach projektu pt. "Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry - Zawiercie” ode. nr 2"
01.03.2023 16:21 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie bocznicy kolejowej łączącej bazę paliw Katowice Airport z linią kolejową 182 (Tarnowskie Góry – Zawiercie)
01.03.2023 16:11 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji znak: WOOŚ.420.40.2022.JB.12 z dnia 27 lutego 2023 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie bocznicy kolejowej łączącej bazę paliw Katowice Airport z linią kolejową 182 (Tarnowskie Góry –Zawiercie)
28.02.2023 09:05 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice zawiadamiające strony postępowania o wyznczaniu nowego terminu załatwienia sprawy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Zespół przemysłowo – magazynowo – usługowy wraz z segmentami socjolno - biurowymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działkach o numerach ewidencyjnych: 127/4, 128/4, 129/4, 130/4, 131/4, 132/4, 133/4, 134/4, 135/4, 136/4, 137/4, 138/4, 139/4, 140/4, 141/4, 142/4, 143/4, 144/6, 144/8, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 199, 155/2, 156/2, 157/2, 158/2, 154/4, 191/1, 192/1, 193/1, 194/5, 195/1, 196/1, 197/3, 198/3, 200/1, 201/1, 202/1, 203/1, 204/1, 205/1, 206/1, 207/1, 208/3, 208/5, 209/1, 210/1, 211/1, 212/3, 213/9, 214/1, 215/1, obręb Nowa Wieś, gmina Mierzęcice, powiat Będziński, województwo śląskie”
28.02.2023 08:54 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice zawiadamiające strony postępowania o wyznczaniu nowego terminu załatwienia sprawy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Strzembosza i ul. Dworskiej w Mierzęcicach
28.02.2023 08:40 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice zawiadamiające strony postępowania o wyznczaniu nowego terminu załatwienia sprawy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Modernizacja pomieszczenia na funkcję lakierni ciekłej w aktualnie istniejącym obiekcie technicznym na działce nr 107/1, 108/1 obręb Przeczyce gmina Mierzęcice"
27.02.2023 12:27 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w Przeczycach przy ul. Podleśnej”
23.02.2023 10:08 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Psary” przewidzianego do realizacji na terenie działek nr geod. 2546/13, 2546/34, 2546/21 obręb Psary
23.02.2023 10:01 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa odcinka linii elektroenergetycznej nN 0,4 kV” przewidzianego do realizacji na terenie działek nr geod. 381/9, 381/3, 380/2, 379/1, 378/1, 377/1, 376/1, 375/1, 375/6 położonych w Sadowiu
22.02.2023 09:44 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami” przewidzianego do realizacji na terenie działek nr geod. 7/28, 7/8, 7/9, 7/10, 7/12, 7/13, 7/14, 7/15, 7/16, 7/17, 7/18 obręb Zawada
21.02.2023 14:15 Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych pochodzących z terenu Zakładu Rzeźniczo - Wędliniarskiego w Mierzęcicach do urządzeń kanalizacyjnych
21.02.2023 11:47 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę zamierzenia budowlanego pn.: "Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia relacji: Tworzeń - Twaróg DN500 MOP 5,5 MPa na odc. ok. 1200 m pod rzeką Czarna Przemsza w Przeczycach”
02.02.2023 15:03 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w Przeczycach przy ul. Podleśnej” - (Gmina Mierzęcice)
26.01.2023 15:19 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice zawiadamiające strony postępowania, że w ramach prowadzonego postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa hali magazynowo – produkcyjnej wraz z zapleczami socjalno – biurowymi oraz infrastrukturą techniczną towarzyszącą na działkach nr 316/10, 316/13, 318, 316/16 obręb Sarnów, gmina Psary”, wystąpiono o wydanie uzgodnienia i opinii w zakresie warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia
26.01.2023 15:10 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami” przewidzianego do realizacji na terenie działek nr geod. 7/28, 7/8, 7/9, 7/10, 7/12, 7/13, 7/14, 7/15, 7/16, 7/17, 7/18 obręb Zawada

1 2 następna