Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.11.2022 13:56 Informacja o wynikach konsultacji społecznych w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
18.11.2022 13:55 Informacja o wynikach konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/111/2020 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Mierzęcice
18.11.2022 13:53 Informacja o wynikach konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców
15.11.2022 12:58 Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
04.11.2022 12:51 Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/111/2020 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Mierzęcice
04.11.2022 12:43 Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców
24.08.2022 12:17 Informacja o wynikach konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/330/2018 z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół i placówek niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela
19.08.2022 12:48 Informacja o wynikach konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Mierzęcice na rok szkolny 2022/2023
08.08.2022 16:07 Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/330/2018 z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół i placówek niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela
04.08.2022 12:21 Informacja o wynikach konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Mierzęcice
01.08.2022 13:11 Konsultacje społeczne w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Mierzęcice na rok szkolny 2022/2023
18.07.2022 10:48 Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Mierzęcice
09.06.2022 10:54 Informacja o wynikach konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie Gminy Mierzęcice
31.05.2022 10:42 Informacja o wynikach konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mierzęcice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Mierzęcice
25.05.2022 13:38 Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie Gminy Mierzęcice
12.05.2022 15:03 Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mierzęcice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Mierzęcice
23.03.2022 15:33 Informacja o wynikach konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia zasad prowadzenia handlu w wyznaczonym miejscu
11.03.2022 13:17 Informacja o wynikach konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt w Gminie Mierzęcice na rok 2022
04.03.2022 12:37 Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia zasad prowadzenia handlu w wyznaczonym miejscu
23.02.2022 12:30 Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Mierzęcice na rok 2022
18.02.2022 13:08 Informacja o wynikach konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji w ramach projektu pn. „Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych w Gminie Mierzęcice”
02.02.2022 15:16 Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji w ramach projektu pn. „Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych w Gminie Mierzęcice”