Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.09.2022 08:07 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 23 czerwca 2020 r., nr 1/2020, znak: IFXIII.7820.3.2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Bazy Paliw na terenie MPL „Katowice” w zakresie przebiegu linii rozgraniczających na działkach o numerach ewidencyjnych 497/66 (gmina Ożarowice, obręb Pyrzowice) oraz 579/7 (gmina Mierzęcice, obręb Nowa Wieś)
23.09.2022 13:32 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice informujące strony postępowania o uzupełnieniu wniosku do SKO w Katowicach o wyznaczeniu innego organu do załatwienia sprawy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa obiektu inwentarskiego przeznaczonego do chowu brojlerów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o numerze ewidencyjnym 30 w miejscowości Toporowice, gmina Mierzęcice”
20.09.2022 08:02 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej przy ul. Targowej w Przeczycach gmina Mierzęcice” przewidzianego do realizacji na terenie działek nr 232/7, 232/15 w obrębie Przeczyce
16.09.2022 13:38 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice informujące strony postępowanie, że pismem z dnia 15.09.2022 r. tut. Organ ponownie wystąpił do SKO w Katowicach o wyznaczenie innego organu do załatwienia przedmiotowej sprawy.
16.09.2022 13:33 Informacja SKO w Katowicach o wydanym postanowieniu nr SKO.OSW/41.9/399/2022/12298/KK odmawiającym wyłączenia Wójta Gminy Mierzęcice od prowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania „Budowa obiektu inwentarskiego przeznaczonego do chowu brojlerów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o numerze ewidencyjnym 30 w miejscowości Toporowice, gmina Mierzęcice”.
13.09.2022 14:43 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice zawiadamiające strony postępowania, że w toku prowadzonego postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nawą „Zespół przemysłowo – magazynowo – usługowy wraz z segmentami socjalno - biurowymi oraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działkach o numerach ewidencyjnych: 127/4, 128/4, 129/4, 130/4, 131/4, 132/4, 133/4, 134/4, 135/4, 136/4, 137/4, 138/4, 139/4, 140/4, 141/4, 142/4, 143/4, 144/6, 144/8, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 199, 155/2, 156/2, 157/2, 158/2, 154/4 oraz na częściach działek ewidencyjnych nr 191, 192, 193, 194/4, 195, 196, 197/2, 198/2, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208/2, 208/1, 209, 210, 211, 212/1, 213/3, 214, 215, obręb Nowa Wieś, gmina Mierzęcice, powiat będziński, województwo śląskie”, wystąpiono o wydanie opinii w zakresie przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.
12.09.2022 15:32 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach zawiadamiające strony o wszczęciu postępowania na wniosek GTL S.A. zmierzającego do wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa bocznicy kolejowej łączącej bazę paliw Katowice Airport z linią kolejową 182 (Tarnowskie Góry - Zawiercie)"
02.09.2022 12:15 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice zawiadamiające strony postępowania, że sprawa z wniosku spółki Immobile – Inwest Sp. z o.o. w Katowicach ul. Wrocławska 54 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa hali magazynowo – produkcyjnej wraz z zapleczami socjalno – biurowym
31.08.2022 13:32 Obwieszczenie Wójta Gminy Psary zawiadamiające strony postępowania, że w toku prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 78 odc. Przeczyce – Siewierz
29.08.2022 09:06 Obwieszczenie Wojta Gminy Mierzęcice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice w miejscowości Toporowice (ul. Urocza) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
25.08.2022 15:14 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej przy ul. Targowej w Przeczycach gmina Mierzęcice”, przewidzianego do realizacji na terenie działek nr 232/7, 232/15 w obrębie Przeczyce
17.08.2022 07:57 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa sieci gazowej śr/c wraz z budową przyłącza gazu do szafki gazowej zlokalizowanej w linii granicy działki nr 1926 w miejscowości Toporowice ul. Ogrodowa, Gmina Mierzęcice
16.08.2022 14:32 Obwieszczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Będzinie o pierwszej licytacji nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonym w miejscowości Będzin - LICYTACJA ODWOŁANA
11.08.2022 13:38 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa odcinka linii elektroenergetycznej kablowej nN” przewidzianej do realizacji na terenie działki nr 1900 w obrębie Toporowice
11.08.2022 13:26 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: „Budowie budynku jednorodzinnego” przewidzianej do realizacji na terenie działek nr nr 590, 6/6 k.m. 1 w obrębie Nowa Wieś
04.08.2022 15:35 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice informujące strony postępowania o wystąpieniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach pismem z dnia 03.08.2022 r. o wyznaczenie innego organu do załatwienia sprawy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa obiektu inwentarskiego przeznaczonego do chowu brojlerów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o numerze ewidencyjnym 30 w miejscowości Toporowice, gmina Mierzęcice”, zgodnie ze wskazaniami zawartymi w decyzji SKO w Katowicach nr SKO.OS/41.9/343/2022/9912/KS z dnia 25 lipca 2022 r.
03.08.2022 16:53 Obwieszczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Będzinie o pierwszej licytacji ruchomości - HONDA ACCORD (samochód spalony)
03.08.2022 13:39 Informacja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia 25.07.2022 r. o wydaniu decyzji o uchyleniu w całości decyzji Wójta Gminy Mierzęcice z dnia 30 maja 2022 r., którą odmówiono wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa obiektu inwentarskiego przeznaczonego do chowu brojlerów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o numerze ewidencyjnym 30 w miejscowości Toporowice, gmina Mierzęcice"
03.08.2022 13:36 Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia 25.07.2022 r. informujące o wydaniu decyzji o uchyleniu w całości decyzji Wójta Gminy Mierzęcice z dnia 30 maja 2022 r., którą odmówiono wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa obiektu inwentarskiego przeznaczonego do chowu brojlerów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o numerze ewidencyjnym 30 w miejscowości Toporowice, gmina Mierzęcice"
02.08.2022 15:04 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Toporowicach przy ul. Ostrogórskiej” na terenie działek nr nr 1976, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 213/8, 213/9, 213/10, 213/11, 214/14 w obrębie Toporowice
22.07.2022 08:08 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą „ROZBUDOWA SIECI GAZOWEJ ŚR/C WRAZ Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZA GAZU DO SZAFKI GAZOWEJ ZLOKALIZOWANEJ W LINII GRANICY DZIAŁKI NR 1926 W MIEJSCOWOŚCI TOPOROWICE UL. OGRODOWA, GMINA MIERZĘCICE”, przewidzianego do realizacji na terenie działek nr geod. 1935, 1926 położonych w obrębie Toporowice
22.07.2022 07:57 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa odcinka linii elektroenergetycznej, kablowej nN”, przewidzianego do realizacji na terenie działki nr 1900 położonej w obrębie Toporowice
22.07.2022 07:48 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydaniu decyzji ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na: „Budowie budynku jednorodzinnego” przewidzianej do realizacji na terenie działek o nr geod. 590, 6/6 k.m. 1 położonych w Nowej Wsi przy ul. Porannej
15.07.2022 13:48 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia polegającego na budowie i eksploatacji zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z segmentami socjalno- administracyjnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na działkach o numerach ewidencyjnych: 127/4, 128/4, 129/4, 130/4, 131/4, 132/4, 133/4, 134/4, 135/4, 136/4, 137/4, 138/4, 139/4, 140/4, 141/4, 142/4, 143/4, 144/6, 144/8, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 199 oraz na częściach działek ewidencyjnych nr 191, 192, 193, 194/4, 195, 196, 197/2, 198/2, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208/2, 208/1, 209, 210, 211, 212/1, 213/3, 214, 215, obręb Nowa Wieś, gmina Mierzęcice, powiat będziński, województwo śląskie
08.07.2022 13:17 Obwieszczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Będzinie o pierwszej licytacji ruchomości - motocykl HARLEY DAVIDSON FLHTI ELECTRA - LICYTACJA ODWOŁANA

1 2 3 4 5 następna