Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.12.2022 13:18 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice zawiadamiające strony postępowania, że w toku prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nawą „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Strzembosza i ul. Dworskiej w Mierzęcicach”, wystąpiono o wydanie opinii w zakresie przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko
30.12.2022 13:01 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami” przewidzianego do realizacji na terenie działek nr 7/28, 7/8, 7/9, 7/10, 7/12, 7/13, 7/14, 7/15, 7/16, 7/17, 7/18 w obrębie Zawada
29.12.2022 08:25 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz zawiadamiające strony postępowania o wystąpieniu o uzgodnienie przedsięwzięcia pn. „Budowa obiektu inwentarskiego przeznaczonego do chowu brojlerów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o numerze ewidencyjnym 30 w miejscowości Toporowice, gmina Mierzęcice” do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Katowicach
28.12.2022 08:23 Obwieszczenie Starosty Będzińskiego o przedłożeniu przez Spółkę dla zagospodarowania Wspólnoty Leśno-Gruntowej "Nadzieja" w Mierzęcicach uchwały Nr 3/2022 z dnia 18.11.2022 r. w sprawie potwierdzenia, że osoby wymienione w załączniku nr 1 do ww. uchwały posiadają gospodarstwo rolne
20.12.2022 11:32 Obieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o przystąpieniu do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice, dla terenu położonego na pograniczu sołectw Zawada i Sadowie”
20.12.2022 11:27 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o przystąpieniu do sporządzania „zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
19.12.2022 11:55 Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie informującego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A.
12.12.2022 14:19 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice zawiadamiające strony prowadzonego postępowania, że przy piśmie z dnia 09.12.2022 r. przekazano organom opiniującym, sporządzone przez Inwestora - Vespolina Sp. z o.o. Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa uzupełnienia do Karty informacyjnej przedsięwzięcia pod nazwą „Zespół przemysłowo – magazynowo – usługowy wraz z segmentami socjolno - biurowymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działkach o numerach ewidencyjnych: 127/4, 128/4, 129/4, 130/4, 131/4, 132/4, 133/4, 134/4, 135/4, 136/4, 137/4, 138/4, 139/4, 140/4, 141/4, 142/4, 143/4, 144/6, 144/8, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 199, 155/2, 156/2, 157/2, 158/2, 154/4, 191/1, 192/1, 193/1, 194/5, 195/1, 196/1, 197/3, 198/3, 200/1, 201/1, 202/1, 203/1, 204/1, 205/1, 206/1, 207/1, 208/3, 208/5, 209/1, 210/1, 211/1, 212/3, 213/9, 214/1, 215/1, obręb Nowa Wieś, gmina Mierzęcice, powiat Będziński, województwo śląskie”
08.12.2022 10:43 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice zawiadamiające o wydaniu w dniu 07.12.2022 r. postanowieniaa o podjęciu zwieszonego w dniu 16.11.2022 r. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa hali magazynowo – produkcyjnej wraz z zapleczami socjalno – biurowymi oraz infrastrukturą techniczną towarzyszącą na działkach nr 316/6, 316/7, 318 obręb Sarnów, gmina Psary”
07.12.2022 13:21 Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydanym pozwoleniu wodnoprawnym dla inwestycji: Budowa zespołu hal magazynowo - produkcyjnych z obiektami towarzyszącymi w tym biurowo - socjalnym wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą w m. Nowa Wieś, gm. Mierzęcice, woj. śląskie
01.12.2022 10:13 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie nowego terminu załatwienia sprawy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Strzembosza i ul. Dworskiej w Mierzęcicach”
29.11.2022 15:06 Obwieszenie Wójta Gminy Mierzęcice informujące strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Strzembosza i ul. Dworskiej w Mierzęcicach”
29.11.2022 10:45 Obwieszczenie Wójta Gminy Psary o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: "Budowie zadaszonej trybuny na boisku sportowym"
24.11.2022 14:25 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o udziale społeczeństwa w opracowaniu dokumentu pn.: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mierzęcice. Aktualizacja do 2030 roku (aneks do dokumentu przyjętego uchwałą nr XLIV/331/2018 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mierzęcice)
23.11.2022 08:25 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mierzęcice (przyjętego uchwałą nr XLIV/331/2018 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 18 kwietnia 2018 r.)
16.11.2022 15:07 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania dot. decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa hali magazynowo – produkcyjnej wraz z zapleczami socjalno – biurowymi oraz infrastrukturą techniczną towarzyszącą na działkach nr 316/6, 316/7, 318 obręb Sarnów, gmina Psary"
10.11.2022 15:26 Obwieszczenie Wójta Gminy Psary o wydanym postanowieniu uzgadniającym warunki zabudowy oraz o zakończeniu postępowania dowodowego dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zadaszonej trybuny na boisku sportowym”
02.11.2022 15:13 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania inwestycyjnego pn.: „- Budowa nowego odcinka gazociągu w/c DN500 MOP 5,5 MPa o długości ok. 1262 m; - Wyłączenie istniejącego odcinka gazociągu w/c DN500 PN 5,5 MPa o długości ok. 1200 m, w ramach zadania pn.: Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia relacji: Tworzeń – Twaróg DN500 MOP 5,5 MPa na odc. ok. 1200 m pod rzeką Czarna Przemsza w Przeczycach”
28.10.2022 10:38 Obwieszczenie Wójta Gminy Psary o wystąpieniu do GDDKiA oddział w Katowicach o uzgodnienie decyzji ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zadaszonej trybuny na boisku sportowym przewidzianej do realizacji na terenie działek o nr geod. 1/3, 1/26 k.m. 1, położonych w Nowej Wsi (Gmina Mierzęcice)
27.10.2022 15:25 Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek zakładu Vespolina Sp. z o.o. o udzielnie pozwolenia wodnoprawnego
14.10.2022 12:54 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice informujące strony postępowania, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach postanowieniem nr SKO.OSW/41.9/490/2022/14558/KS z dnia 05.10.2022 r. wyznaczyło Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz do przeprowadzenia postępowania administracyjnego i wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa obiektu inwentarskiego przeznaczonego do chowu brojlerów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o numerze ewidencyjnym 30 w miejscowości Toporowice, gmina Mierzęcice”. Przy piśmie z dnia 14.10.2022 r. tut. Organ przekazał akta przedmiotowej sprawy do Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz.
14.10.2022 09:49 Obwieszczenie SKO w Katowicach o wydanym postanowieniu nr SKO.OS/41.9/490/2022/14558/KS, którym Kolegium wyznaczyło Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania „Budowa obiektu inwentarskiego przeznaczonego do chowu brojlerów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o numerze ewidencyjnym 30 w miejscowości Toporowice, gmina Mierzęcice”
14.10.2022 09:48 Informacja SKO w Katowicach o wydanym postanowieniu nr SKO.OS/41.9/490/2022/14558/KS, którym Kolegium wyznaczyło Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania „Budowa obiektu inwentarskiego przeznaczonego do chowu brojlerów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o numerze ewidencyjnym 30 w miejscowości Toporowice, gmina Mierzęcice”
07.10.2022 08:45 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice w miejscowości Toporowice, dla terenu położonego przy ul. Czerwonego Zagłębia, w rejonie istniejących gazociągów
07.10.2022 08:29 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Mierzęcice

1 2 3 4 5 6 następna