Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.05.2022 13:54 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o wydaniu decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Budowy linii elektroenergetycznej kablowej 15 kV, budowy kanalizacji światłowodowej” realizowanej w ramach zadania nazwanego: "Budowa stacji kontenerowej dla zasilania Obiektów handlowo-usługowych osiedla Siewierz Jeziorna”
13.05.2022 13:47 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydaniu decyzji o zmianie ustalajeń warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „Budowie budynku jednorodzinnego”
12.05.2022 15:06 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa odcinka linii elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV”
12.05.2022 13:36 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydanych postanowieniach uzgadniających lokalizację inwestycji celu publicznego oraz o zakończeniu postępowania dowodowego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci kablowej SN 15kV, budowa kanalizacji światłowodowej, budowa złącza kablowego SN 15kV w ramach zadania pn.: Budowa stacji kontenerowej dla zasilania obiektów handlowo – usługowych osiedla Siewierz - Jeziorna”
10.05.2022 15:00 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą „BUDOWA SIECI GAZOWEJ ŚR/P DN 40”, przewidzianego do realizacji na terenie działki nr geod. 379/1 obręb Sadowie (Gmina Mierzęcice)
09.05.2022 13:59 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydaniu postanowienia prostującego omyłkę pisarską w decyzji Wójta Gminy Mierzęcice o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ustalającej warunki i zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: modernizacja układów pomiarowych energii elektrycznej – zmiana tras kablowych NN zasilających zakład, wykonanie nowej trasy kablowej ziemnej na terenie obejmującym działki o nr geod. 970/5 i 3088, obręb Mierzęcice, ul. Wolności (Gmina Mierzęcice)
06.05.2022 10:26 Zawiadomienie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wniosek spółki TAURON Dystrybucja S.A.
02.05.2022 14:23 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu w dniu 28 kwietnia 2022 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie nowego odcinka gazociągu w/c DN500 MOP 5,5 MPa o długości ok. 1 262 m, wyłączeniu istniejącego odcinka gazociągu w/c DN500 MOP 5,5 MPa o długości ok. 1 200 m, realizowanego w ramach zadania pn.: "Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia relacji: Tworzeń - Tworóg DN 500 MOP 5,5 MPa: na odc. ok. 1200 m pod rzeką Czarna Przemsza w Przeczycach".
02.05.2022 14:19 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach zawiadamiające strony postępowania o wydaniu w dniu 28 kwietnia 2022 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie nowego odcinka gazociągu w/c DN500 MOP 5,5 MPa o długości ok. 1 262 m, wyłączeniu istniejącego odcinka gazociągu w/c DN500 MOP 5,5 MPa o długości ok. 1 200 m, realizowanego w ramach zadania pn.: "Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia relacji: Tworzeń - Tworóg DN 500 MOP 5,5 MPa: na odc. ok. 1200 m pod rzeką Czarna Przemsza w Przeczycach".
28.04.2022 14:07 Zawiadomienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach o wydaniu postanowienia z dnia 22 kwietnia 2022 r. podjętego po rozpatrzeniu ponaglenia na przewlekłe prowadzenie przez Wójta Gminy Mierzęcice postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa obiektu inwentarskiego przeznaczonego do chowu brojlerów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o numerze ewidencyjnym 30 w miejscowości Toporowice, gmina Mierzęcice”
28.04.2022 13:51 Obwieszczenia Wójta Gminy Mierzęcice o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.:„Budowa obiektu inwentarskiego przeznaczonego do chowu brojlerów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o numerze ewidencyjnym 30 w miejscowości Toporowice, gmina Mierzęcice”
22.04.2022 09:37 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego
14.04.2022 14:02 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice informujące strony postępowania o przekazaniu złożonego ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w sprawie prowadzonego postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa obiektu inwentarskiego przeznaczonego do chowu brojlerów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o numerze ewidencyjnym 30 w miejscowości Toporowice, gmina Mierzęcice”
14.04.2022 08:05 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa odcinka linii elektroenergetycznej, kablowej niskiego napięcia 0,4 kV”
14.04.2022 07:40 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o zakończeniu postępowania w sprawie zmiany decyzji ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „Budowie budynku jednorodzinnego”
12.04.2022 08:25 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydaniu decyzji ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji pod nazwą: „Budowa budynku jednorodzinnego”
12.04.2022 08:18 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: „Budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego”
08.04.2022 13:16 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa odcinka linii elektroenergetycznej, kablowej niskiego napięcia”
07.04.2022 14:07 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia nazwanego: „Budowy linii elektroenergetycznej kablowej 15 kV, budowy kanalizacji światłowodowej”
04.04.2022 13:28 Obwieszczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Będzinie o pierwszej licytacji ruchomości - Fiat Doblo
01.04.2022 13:53 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach zawiadamiające strony postępowanie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie nowego odcinka gazociągu w/c DN500 MOP 5,5 MPa o długości ok. 1 262 m, wyłączeniu istniejącego odcinka gazociągu w/c DN500 MOP 5,5 MPa o długości ok. 1 200 m, realizowanego w ramach zadania pn.: "Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia relacji: Tworzeń - Tworóg DN 500 MOP 5,5 MPa: na odc. ok. 1200 m pod rzeką Czarna Przemsza w Przeczycach"
01.04.2022 13:03 Obwieszczenie Starosty Będzińskiego o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Leśno-Gruntowej "Nadzieja" w Mierzęcicach
01.04.2022 12:28 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „BUDOWA SIECI GAZOWEJ ŚR/P DN 40”
31.03.2022 09:25 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi na decyzję z dnia 23 listopada 2021 r. znak: DOOŚ-OAII.4210.37.2016.KCz.54, uchylającą i w tym zakresie orzekającą lub umarzającą postępowanie I instancji w części, a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 11 lipca 2016 . znak: WOOŚ.4210.13.2015.IŁ, ustalającą środowiskowe uwarunkowania przedsięwzięcia pn." Połączenie drogowe rejonu terminala Cargo z drogą krajową S1 - węzeł Mierzęcice"
29.03.2022 15:15 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice informujące o przystąpieniu do konsultacji z udziałem społeczeństwa projektu zmiany „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mierzęcice na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028” poprzez uzupełnienie pkt. 4.9.5 Programu.

1 2 3 następna