Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.12.2022 11:10 Nr XLII/380/2022 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2022-2025
30.12.2022 11:05 Nr XLII/379/2022 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok
30.12.2022 11:02 Nr XLII/378/2022 Uchwała w sprawie przyjęcia aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mierzęcice
30.12.2022 10:59 Nr XLII/377/2022 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 19.09.2022r. na działanie Wójta Gminy Mierzęcice
30.12.2022 10:23 Nr XLII/376/2022 Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mierzęcice na lata 2023-2025
30.12.2022 10:19 Nr XLII/375/2022 Uchwała w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Mierzęcice na rok 2023
30.12.2022 10:16 Nr XLII/374/2022 Uchwała w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok
30.12.2022 10:14 Nr XLII/373/2022 Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2023-2028
30.12.2022 09:41 Nr XLII/372/2022 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2022-2025
30.12.2022 09:39 Nr XLII/371/2022 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok
30.12.2022 09:37 Nr XLII/370/2022 Uchwała w sprawie sprostowania i ujednolicenia nazw ulic na terenie gminy Mierzęcice
30.12.2022 09:31 Nr XLII/369/2022 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - działka nr 580/16 - położona w Mierzęcicach Osiedlu
30.12.2022 09:27 Nr XLII/368/2022 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice, dla terenu położonego na pograniczu sołectw Mierzęcice i Sadowie, po północnej stronie ul. Kościuszki i ul. Dworskiej
30.12.2022 09:24 Nr XLII/367/2022 Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice”
30.12.2022 09:09 Nr XLII/366/2022 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/111/2020 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 29 stycznia 2020r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Mierzęcice
05.12.2022 12:53 Nr XLI/365/2022 Uchwała w sprawie umorzenia postępowania skargowego
05.12.2022 12:38 Nr XLI/364/2022 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2022-2028
05.12.2022 12:34 Nr XLI/363/2022 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok
05.12.2022 12:31 Nr XLI/362/2022 Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2023-2028 w Gminie Mierzęcice
05.12.2022 12:29 Nr XLI/361/2022 Uchwała w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
05.12.2022 12:25 Nr XLI/360/2022 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Mierzęcice przy ul. Leśnej
05.12.2022 12:22 Nr XLI/359/2022 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice, dla terenu położonego na pograniczu sołectw Zawada i Sadowie
05.12.2022 12:17 Nr XLI/358/2022 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice
05.12.2022 12:08 Nr XLI/357/2022 Uchwała w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców
14.11.2022 09:11 Nr XL/356/2022 Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice w miejscowości Toporowice (ul. Urocza)

1 2 3 4 5 następna