Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.07.2021 11:00 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydanym postanowieniu uzgadniającym lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w rejonie ul. Wolności, ul. Gminnej w Mierzęcicach oraz ul. Wojska Polskiego w Nowej Wsi” oraz o zakończeniu postępowania dowodowego
23.07.2021 10:51 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o zakonczeniu postepowania dowodowego w sprawie wydania decyzji ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na: „Budowie budynku jednorodzinnego z poddaszem użytkowym”
23.07.2021 10:43 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wniesieniu odwołania od decyzji Wójta Gminy Mierzęcice o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: „Obiekt infrastruktury technicznej tj. stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. o numerze BED2007_G wraz z wewnętrzną linią zasilającą oraz kanalizacją kablową"
20.07.2021 07:59 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci gazowej ś/ć w Przeczycach przy ul. Targowej”
20.07.2021 07:51 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z budową przyłącza gazu do działki nr 595 w miejscowości Nowa Wieś przy ul. Porannej”
16.07.2021 10:26 Pismo Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wykonania Wieloobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020-2024
16.07.2021 10:16 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wszczęciu postępowani administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego przewidzianej do realizacji na terenie działki ppołożonej w Nowej Wsi przy ul. Porannej
14.07.2021 09:40 Zawiadomienie Dyrektora RZGW Wód Polskich w Gliwicach w sprawie o wydanie pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne polegające na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych z odcinka drogi ekspresowej...
09.07.2021 12:10 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do działek nr 457/4, 457/5, 457/6 i 457/7 przy ul. Dworskiej w Sadowiu, gm. Mierzęcice”
07.07.2021 16:02 Zawiadomienie RDOŚ w Katowicach dotyczące postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn: „Optymalizacja mocy przerobowych dla technologii przerobu i przygotowywania odpadów radioaktywnych JAVYS, a.s. w miejscowości Jaslovské Bohunice”
06.07.2021 08:52 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego
06.07.2021 08:36 Ogłoszenie Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości - Mierzęcice Osiedle
01.07.2021 09:45 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydaniu decyzji odmawiającej ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Obiekt infrastruktury technicznej tj. stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. o numerze BED2007_G wraz z wewnętrzną linią zasilającą oraz kanalizacją kablową"
29.06.2021 10:09 Obwieszczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Będzinie o pierwszej licytacji ruchomości - Ford Mondeo
29.06.2021 09:35 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w rejonie ul. Wolności, ul. Gminnej w Mierzęcicach oraz ul. Wojska Polskiego w Nowej Wsi”
28.06.2021 10:32 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego Nr IFXV.7840.7.39.2020 z dnia 17.06.2021 r.
23.06.2021 15:33 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice zawiadamiające, że stronom postępowania przed wydaniem postanowienia stwierdzającego konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określającego zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku stwierdzenia braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla zamierzenia polegającego na budowie i eksploatacji zespołu magazynowo - usługowo - produkcyjnego wraz z segmentami socjalno - administracyjnymi z tow. infrastrukturą...
23.06.2021 12:38 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie o wydanie decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do działek nr 457/4, 457/5, 457/6 i 457/7 przy ul. Dworskiej w Sadowiu, gm. Mierzęcice”
23.06.2021 11:29 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dla inwestycji p.n.: „Budowa odcinka przyłącza kablowego SN20 kV relacji GPZ Pomłynie - GPZ Pyrzowice Lotnisko w ramach przedsięwzięcia p.n. Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 na odcinku Ożarowice — Siewierz, w ramach projektu p.n.: Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry - Zawiercie"
21.06.2021 14:52 Informacja o zmianie terminu i szczegółowym sposobie przeprowadzenia dyskusji publicznej dotyczącej wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Mierzęcice dla terenów położonych na granicy Sadowia i Mierzęcic, po północnej stronie ul. Dworskiej i ul. Kościuszki
08.06.2021 14:59 Zawiadominie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy dot. inwestycji pn.: "Połączenie drogowe rejonu terminala Cargo z drogą krajową S1 - węzeł Mierzęcice".
07.06.2021 15:12 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci gazowej ś/ć w Przeczycach przy ul. Targowej”
04.06.2021 13:02 Obwieszczenie Wójta Gminy Psary informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi krajowej nr 78 odc. Nowa Wieś - Przeczyce"
02.06.2021 12:19 Ogłoszenie Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na najem nieruchomości - Mierzęcice Osiedle 29 lokal nr 3
01.06.2021 15:27 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Obiekt infrastruktury technicznej tj. stacji bazowej telefonii komórkowej P 4 Sp. z o.o. o numerze BED2007_G wraz z wewnętrzną linią zasilającą oraz kanalizacją kablową”

1 2 3 następna