Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.10.2021 13:46 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące - pod dnem rzeki Przemsza gazociągu średniego ciśnienia PE100 RC SDR11 Dz 63,5,8 mm, na działkach o numerach ewidencyjnych 560/1, 560/2 obręb Przeczyce, Gmina Mierzęcice oraz na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych tj. gazociągu średniego ciśnienia, na działkach oznaczonych numerami 560/1, 560/2, 544/2 obręb Przeczyce, Gmina Mierzęcice.
20.10.2021 08:18 Obwieszczenie Starosty Będzińskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę w całości obejmującej zamierzenie budowlane pod nazwą: „Budowa stacji paliw płynnych i gazowych z samoobslugową myjnią samochodową oraz infrastrukturą towarzyszącą w Mierzęcicach przy ulicy Gminnej"
20.10.2021 08:10 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV wraz z zabudową zestawu złączowego i zestawu złączowo - pomiarowego”
18.10.2021 14:45 Obwieszczenie Wójt Gminy Mierzęcice zawiadamiające strony postępowania o wydanej decyzji środowiskowej dla zamierzenia polegającego na budowie i eksploatacji zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z segmentami socjalno- administracyjnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na działkach o numerach ewidencyjnych: 127/4, 128/4, 129/4, 130/4, 131/4, 132/4, 133/4, 134/4, 135/4, 136/4, 137/4, 138/4, 139/4, 140/4, 141/4, 142/4, 143/4, 144/6, 144/8, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 199 oraz na częściach działek ewidencyjnych nr 191, 192, 193, 194/4, 195, 196, 197/2, 198/2, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208/2, 208/1, 209, 210, 211, 212/1, 213/3, 214, 215, obręb Nowa Wieś, gmina Mierzęcice, powiat będziński, województwo śląskie.
18.10.2021 14:29 Obwieszczenie Wójt Gminy Mierzęcice o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji środowiskowej dla zamierzenia polegającego na budowie i eksploatacji zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z segmentami socjalno- administracyjnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na działkach o numerach ewidencyjnych: 127/4, 128/4, 129/4, 130/4, 131/4, 132/4, 133/4, 134/4, 135/4, 136/4, 137/4, 138/4, 139/4, 140/4, 141/4, 142/4, 143/4, 144/6, 144/8, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 199 oraz na częściach działek ewidencyjnych nr 191, 192, 193, 194/4, 195, 196, 197/2, 198/2, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208/2, 208/1, 209, 210, 211, 212/1, 213/3, 214, 215, obręb Nowa Wieś, gmina Mierzęcice, powiat będziński, województwo śląskie.
15.10.2021 10:23 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z budową przyłącza gazu do działki nr 595 w miejscowości Nowa Wieś przy ulicy Porannej”
11.10.2021 15:05 Obwieszczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Będzinie o sprzedaży z wolnej ręki
11.10.2021 10:07 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego
11.10.2021 09:56 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci gazowej śr/c wraz z przyłączami gazu do budynków mieszkalnych zlokalizowanych w miejscowości Sadowie przy ul. Dworskiej”
29.09.2021 16:45 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa obiektu inwentarskiego przeznaczonego do chowu brojlerów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o numerze ewidencyjnym 30 w miejscowości Toporowice, gmina Mierzęcice”
29.09.2021 16:02 Konsultacje społeczne projektu dokumentu pn.: „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Mierzęcice na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028”
24.09.2021 10:32 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego
24.09.2021 10:26 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie 7 budynków jednorodzinnych + szamba
24.09.2021 10:18 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie 7 budynków jednorodzinnych + szamb
15.09.2021 13:35 Obwieszczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Będzinie o sprzedaży z wolnej ręki
15.09.2021 13:32 Obwieszczenie Wójta Gminy Psary zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 78 odc. Przeczyce - Siewierz”
07.09.2021 15:03 Zawiadominie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy dot. inwestycji pn.: "Polączenie drogowe rejonu terminala Cargo z drogą krajową S1 - węzeł Mierzęcice"
06.09.2021 15:10 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice ponownie zawiadamiające, że stronom postępowania przed wydaniem postanowienia stwierdzającego konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określającego zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia polegającego na budowie i eksploatacji zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z segmentami socjalno- administracyjnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na działkach położonych w Nowej Wsi, Gmina Mierzęcice przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań
06.09.2021 11:22 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydanym postanowieniu uzgadniającym lokalizację inwestycji celu publicznego oraz o zakończeniu postępowania dowodowego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z budową przyłącza gazu do działki nr 595 w miejscowości Nowa Wieś przy ul. Porannej”
06.09.2021 11:18 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: „Budowie budynku jednorodzinnego”
06.09.2021 11:09 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: „Budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego”
06.09.2021 10:32 Informacja o wydaniu przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach decyzji uchylającej decyzję Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowe P4 Sp. z o.o. o numerze BED2007 G wraz z wewnętrzną linią zasilającą oraz kanalizacją kablową”
18.08.2021 16:31 Konsultacje społeczne projektu dokumentu pn.: „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Mierzęcice na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028”.
18.08.2021 15:44 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice informujące o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej o wydanie warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa obiektu inwentarskiego przeznaczonego do chowu brojlerów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o numerze ewidencyjnym 30 w miejscowości Toporowice, gmina Mierzęcice”.
16.08.2021 12:53 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: „Budowie budynku jednorodzinnego z poddaszem użytkowym”

1 2 3 4 5 następna