Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.12.2021 14:19 Obwieszczenie Wójta Gminy Psary zawiadamiające strony postępowania o wydaniu postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi krajowej nr 78 odc. Przeczyce - Siewierz"
28.12.2021 16:51 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice Nr GK.6733.0007.2021
23.12.2021 14:21 Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Wód Polskich w Gliwicach z dnia 10.12.2021r
23.12.2021 13:36 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie nowego odcinka gazociągu w/c DN500 MOP 5,5MPa o długości ok. 1 262 m, wyłączeniu istniejącego odcinka gazociągu w/c DN500 MOP 5,5 MPa o długości ok. 1 200m, realizowanego w ramach zadania pn.: "Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia relacji: Tworzeń - Tworóg DN 500 MOP 5,5 MPa: na odc. ok. 1200 m pod rzeką Czarna Przemsza w Przeczycach".
20.12.2021 10:30 Obwieszczenie nr GK.6730.0044.2021
20.12.2021 10:29 Obwieszczenie nr GK.6730.0040.2021
20.12.2021 10:25 Obwieszczenie nr GK.6733.0016.2021
20.12.2021 10:19 Obwieszczenie nr GK.6733.0015.2021
20.12.2021 10:18 Obwieszczenie nr GK.6733.0014.2021
20.12.2021 10:17 Obwieszczenie nr GK.6733.0013.2021
16.12.2021 13:05 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach informujące strony postępowania, że postanowieniem z 15 grudnia 2021 r. znak WOOŚ.420.36.2021.JB.3 wyrażono stanowisko, że realizacja przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie MPL Katowice w Pyrzowicach w zakresie inwestycji planowanych do realizacji do 2020 roku przebiega etapowo oraz warunki realizacji przedsięwzięcia określone w ostatecznej decyzji RDOŚ w Katowicach znak WOOŚ.4230.3.2015.JB z 14 września 2016 r. są aktualne.
15.12.2021 16:16 Obwieszczenie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o.
15.12.2021 09:45 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice nr GK.6730.0053.2021 z dnia 13.12.2021 r
10.12.2021 13:09 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzecice nr GK.6733.0008.2021 r. z dnia 10.12.2021 r.
09.12.2021 15:05 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzecice nr GK.6730.0040.2021 z dnia 09.12.2021 r.
07.12.2021 14:31 Zawiadomienie z dnia 26 listopada 2021 r. informujące, że Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska decyzją z dnia 23 listopada 2021 r. znak: DOOŚ-OAII.4210.37.2016.KCz.54, uchylił i w tym zakresie orzekł lub umorzył postępowanie I instancji w części, a w pozostałej części utrzymał w mocy decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 11 lipca 2016 . znak: WOOŚ.4210.13.2015.IŁ, ustalającą środowiskowe uwarunkowania przedsięwzięcia pn." Połączenie drogowe rejonu terminala Cargo z drogą krajową S1 - węzeł Mierzęcice"
07.12.2021 10:14 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii
03.12.2021 09:26 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV wraz z zabudową zestawu złączowego i zestawu złączowo - pomiarowego”
01.12.2021 09:18 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydaniu decyzji Wójta Gminy Mierzęcice o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci gazowej śr/c wraz z przyłączami gazu do budynków mieszkalnych zlokalizowanych w miejscowości Sadowie przy ulicy Dworskiej”
01.12.2021 08:32 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Obiekt infrastruktury technicznej tj. stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. o numerze BED2007_G wraz z wewnętrzną linią zasilającą oraz kanalizacją kablową"
30.11.2021 08:23 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na „Budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego”
29.11.2021 15:11 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wystąpieniu do Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie o uzgodnienie inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego
29.11.2021 12:40 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa obiektu inwentarskiego przeznaczonego do chowu brojlerów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o numerze ewidencyjnym 30 w miejscowości Toporowice, gmina Mierzęcice”
24.11.2021 16:02 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wszczęciu postępowania administracyjnego sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie 2 budynków
24.11.2021 15:59 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzecice w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,

1 2 3 4 5 6 następna