Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.12.2021 11:19 Nr XXXI/271/2021 Uchwała w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Mierzęcice na 2022 rok
27.12.2021 11:17 Nr XXXI/270/2021 Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mierzęcice na 2022 rok.
27.12.2021 11:14 Nr XXXI/269/2021 Uchwała w sprawie przyjęcia Programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Mierzęcice na lata 2022-2023”
27.12.2021 11:04 Nr XXXI/268/2021 Uchwała w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt dziecka i opłaty za wyżywienie w żłobkach utworzonych przez Gminę Mierzęcice
27.12.2021 11:00 Nr XXXI/267/2021 Uchwała w sprawie nadania statutu samorządowej jednostce budżetowej pod nazwą Żłobek Gminny w Boguchwałowicach
27.12.2021 10:54 Nr XXXI/266/2021 Uchwała w sprawie utworzenia samorządowej jednostki budżetowej pod nazwą Żłobek Gminny w Boguchwałowicach
27.12.2021 10:50 Nr XXXI/265/2021 Uchwała w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2022 rok
27.12.2021 10:48 Nr XXXI/264/2021 Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2022-2028
27.12.2021 10:45 Nr XXXI/263/2021 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2021-2025
27.12.2021 10:39 Nr XXXI/262/2021 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
27.12.2021 10:37 Nr XXXI/261/2021 Uchwała w sprawie podjęcia apelu dotyczącego zapewnienia jednostkom samorządu terytorialnego udziału w dochodach publicznych odpowiednio do przypadających im zadań
27.12.2021 10:34 Nr XXXI/260/2021 Uchwała w sprawie nadania drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Boguchwałowice nazwy: Aleja XX
27.12.2021 10:30 Nr XXXI/259/2021 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie Nowa Wieś
27.12.2021 10:08 Nr XXXI/258/2021 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Mierzęcice prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Boguchwałowice
27.12.2021 10:02 Nr XXXI/257/2021 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice w miejscowości Toporowice (ul. Urocza)
26.11.2021 13:13 Nr XXX/256/2021 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice w miejscowości Toporowice, dla terenu położonego przy ul. Czerwonego Zagłębia, w rejonie istniejących gazociągów wysokoprężnych
26.11.2021 13:11 Nr XXX/255/2021 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice
26.11.2021 13:09 Nr XXX/254/2021 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/243/2021 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 27 października 2021r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Mierzęcice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022
26.11.2021 13:05 Nr XXX/253/2021 Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
26.11.2021 13:02 Nr XXX/252/2021 Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Nr XV/112/2015 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Mierzęcice opłaty targowej i określenia wysokości jej stawek
26.11.2021 13:00 Nr XXX/251/2021 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok
26.11.2021 12:57 Nr XXX/250/2021 Uchwała w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok
26.11.2021 12:55 Nr XXX/249/2021 Uchwała w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt dziecka i opłaty za wyżywienie w Żłobku Gminnym „Bajkowa Kraina” w Nowej Wsi
26.11.2021 12:52 Nr XXX/248/2021 Uchwała w sprawie zasad ustalenia i wypłacania diet, zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Mierzęcice
26.11.2021 12:47 Nr XXX/247/2021 Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Mierzęcice

1 2 3 4 następna