Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.03.2020 07:56 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN 20/0,4kV, budowa sieci elektroenergetycznej SN 20kV oraz nN 0,4kV przy ul. Czerwonego Zagłębia w miejscowości Toporowice, obręb Toporowice"
27.03.2020 11:19 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o przedłużeniu wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice w miejscowości Nowa Wieś – Tereny Inwestycyjne
26.03.2020 11:43 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na Budowie budynku jednorodzinnego
23.03.2020 13:25 Obwieszczenie Wójta Gminy Psary w sprawie wydania postanowienia nr RPPIX.6220.4.2019 z dnia 23.03.2020 r. nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 78 odc. Nowa Wieś – Przeczyce”
18.03.2020 10:04 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice w miejscowości Nowa Wieś – Tereny Inwestycyjne
16.03.2020 13:31 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydanym postanowieniu uzgadniającym lokalizację inwestycji celu publicznego oraz o zakończeniu postępowania dowodowego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN 20/0,4kV, budowa sieci elektroenergetycznej SN 20kV oraz nN 0,4kV przy ul. Czerwonego Zagłębia w miejscowości Toporowice, obręb Toporowice”
16.03.2020 13:17 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci gazowej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych w Toporowicach ul. Mostowa / Urocza”
13.03.2020 08:50 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice w miejscowości Nowa Wieś – Tereny Inwestycyjne
12.03.2020 15:30 Informacja o ograniczeniu dostępności na teren Urzędu Gminy Mierzęcice
12.03.2020 15:26 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla zadania inwestycyjnego polegającego na budowie hali przemysłowo - magazynowo - usługowej z infrastrukturą towarzyszącą na terenie położonym w Gminie Mierzęcice obręb Nowa Wieś
03.03.2020 13:29 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji pn.: Budowa budynku jednorodzinnego
24.02.2020 13:36 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wszczęciu postępowania w sprawie uatalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Rekonstrukcja parterowych pomieszczeń skrzydła wschodniego oraz remont piwnicy wschodniej zamku w Siewierzu"
21.02.2020 12:26 Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach w sprawie zawiadomienia stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa kanalizacji w części sołectw Mierzęcice II i Przeczyce"
10.02.2020 12:07 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym przed wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia pn.: Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry - Zawiercie
10.02.2020 12:00 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o podaniu do publicznej wiadomości informacji o udziale społeczeństwa w ramach prowadzonego postępowania odwoławczego dla przedsięwzięcia pn.: Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry - Zawiercie
06.02.2020 10:01 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowościach Zawada ul. Nowowiejska; Sadowie ul. Dworska; Mierzęcice ul. Kościuszki, ul. Bankowa, ul. Kościelna” w części obejmującej fragment ulicy Głowackiego w Mierzęcicach
05.02.2020 15:04 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego pn.: "Budowa Bazy Paliw na terenie MPL Katowice"
24.01.2020 10:20 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o zakończeniu postępowania dowodowego dla przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji w części sołectw Mierzęcice II i Przeczyce"
17.01.2020 13:25 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci gazowej śr/c w miejscowości Dąbie Chrobakowe oraz Toporowicach
07.01.2020 13:44 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w rejonie ul. Wolności, ul. Gminnej w Mierzęcicach oraz ul. Wojska Polskiego w Nowej Wsi”

poprzednia 1 2 3 4