Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.10.2020 13:06 Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa obiektu inwentarskiego przeznaczonego do chowu brojlerów...
21.10.2020 15:47 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz o zebranym materiale dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa stacji paliw w Mierzęcicach przy ul. Gminnej na działkach o nr geodezyjnych: 945/17, 3090/3, 3090/4
19.10.2020 13:16 Obwieszczenie Wójt Gminy Mierzęcice informujące o wystąpieniu o wydanie opinii w zakresie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla zadania polegającego na budowie zakładu produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych o mocy do 25 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ew. 195/1, 470/2, 469/2, 353, 355/1 położonych w obrębie Rogoźnik.
14.10.2020 11:11 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych o mocy do 25 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ew. 195/1, 470/2, 469/2, 353, 355/1 położonych w obrębie Rogoźnik, gmina Bobrowniki.
09.10.2020 09:11 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. "Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE Ø 40 wraz z przyłączem PE Ø 25 do budynku jednorodzinnego w Nowej Wsi, ul. Wojska Polskiego, działka nr 22/6"
08.10.2020 09:47 Zawiadomienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach o uchyleniu decyzji Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: "Obiekt infrastruktury technicznej tj. stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. o numerze BED2007_G wraz z wewnętrzną linią zasilającą oraz kanalizacją kablową"
06.10.2020 09:45 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla przedsięwzięcia: Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 na odcinku Ożarowice - Siewierz w ramach projektu pn.: "Rewitalizacja i odbudowa części nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry - Zawiercie"
22.09.2020 12:52 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych o mocy do 25 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ew. 195/1, 470/2, 469/2, 353, 355/1 położonych w obrębie Rogoźnik, gmina Bobrowniki.
21.09.2020 13:37 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego pn.: „Budowa bazy utrzymania lotniska (KOL) na terenie MPL Katowice w Pyrzowicach i rozbudowa zbiomika wód opadowych"
17.09.2020 14:53 Obwieszczenie Wójta Gminy Psary zawiadamiające o przekazaniu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 78 odc. Nowa Wieś - Przeczyce”, do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w celu uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej z siedzibą w Będzinie w celu zasięgnięcia opinii
17.09.2020 12:22 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa dwóch mostów przez rzekę Pagor w ciągu drogi krajowej Nr 86 w miejscowości Goląszka"
14.09.2020 14:11 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o przystąpieniu do sporządzania „Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
08.09.2020 14:05 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwziecia pod nazwą: „Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE Ø 40 wraz z przyłączem PE Ø 25 do budynku jednorodzinnego w Nowej Wsi, ul. Wojska Polskiego, działka nr 22/6”
08.09.2020 09:30 Obwieszczenie Ministra Środowiska w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych na wykonanie profilu sejsmicznego 2D Sosnowiec - Starcza
08.09.2020 09:20 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie zmiany terminu rozpatrzenia odwołania od decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla inwestycji pn."Połączenie drogowe rejonu terminala Cargo z drogą krajową S1 - węzeł Mierzęcice"
04.09.2020 11:49 Ogłoszenie Starosty Będzińskiego o przedłużonym terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we Wspólnocie Leśno-Gruntowej
04.09.2020 11:47 Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego nr 2 położonego w Mierzęcicach Osiedlu 29
01.09.2020 13:33 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa dwóch mostów przez rzekę Pagor w ciągu drogi krajowej Nr 86 w miejscowości Goląszka"
01.09.2020 09:48 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice zawiadamiające o wniesieniu odwołania od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Obiekt infranstruktury technicznej tj. stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. o numerze BED2007_G wraz z wewnętrzną linią zasilającą oraz kanalizacją kablową"
28.08.2020 15:25 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz o wydanym postanowieniu w sprawie podjęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa stacji paliw w Mierzęcicach przy ul. Gminnej na działkach o nr geodezyjnych 945/17, 3090/3, 3090/4
21.08.2020 15:04 Obwieszczenie PGW Wody Polskie o wydaniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pozwolenia wodnoprawnego z dnia 12 sierpnia 2020 r. w ramach zadania "Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry - Zawiercie"
17.08.2020 11:53 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. "Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE Ø 40 wraz z przyłączem PE Ø 25 do budynku jednorodzinnego w Nowej Wsi, ul. Wojska Polskiego, działka nr 22/6"
14.08.2020 10:24 Zawiadomienie w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną - wprowadzenie do urządzeń wodnych - skrzynek rozsączających wód opadowych i roztopowych pochodzących z odwodnienia drogi p.poż. próg 27 na terenie MPL "Katowice" w Pyrzowicach
11.08.2020 12:59 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydaniu decyzji o ustalenu lokalizacji inwestycji celu publicznego
10.08.2020 07:41 Obwieszczenie Ministra Środowiska o wszczęciu postępowania na wniosek Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych na wykonanie profilu sejsmicznego 2D Sosnowiec- Starcza

1 2 3 4 następna