Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.01.2021 11:53 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o wszczęciu postepowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: Budowa, przebudowa i rozbudowa linii kolejowej nr 182 od km 16,500 do 33,035 w ramach projektu pt. "Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry - Zawiercie" odc. nr 2".
28.12.2020 14:31 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice dotyczące wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa obiektu inwentarskiego przeznaczonego do chowu brojlerów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o numerze ewidencyjnym 30 w miejscowości Toporowice, gmina Mierzęcice”.
18.12.2020 12:18 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego dla zadania pn.: "Budowa bazy utrzymania lotniska (KOL) na terenie MPL Katowice w Pyrzowicach i rozbudowa zbiornika wód opadowych"
15.12.2020 14:15 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia sprawy odwołania od decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla inwestycji pn.: "Połączenie drogowe rejonu terminala Cargo z drogą krajową S1 - węzeł Mierzęcice"
15.12.2020 14:13 Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego o udzielnie pozwolenia wodnoprawnego dla zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa dwóch mostów przez rzekę Pagor w ciągu drogi krajowej nr 86 w miejscowości Goląszka"
10.12.2020 15:05 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. nr BED2007_G na nieruchomości położonej w Toporowicach działka nr ewid. 256, obręb ew. Toporowice”
08.12.2020 11:00 Obwieszczenie Wójta Gminy Psary zawiadamiające strony postępowania, że w sprawie wydania decyzji środowiskowej, przekazano do uzgodnienia i zaopiniowania, uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi krajowej nr 78 odc. Nowa Wieś - Przeczyce".
02.12.2020 15:05 Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Obiekt infrastruktury technicznej tj. stacji bazowej telefonii komórkowej P 4 Sp. z o.o. o numerze BED2007_G wraz z wewnętrzną linią zasilającą oraz kanalizacją kablową”
01.12.2020 13:48 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice zawiadamiające, że na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia postanowieniem z dnia 01.12.2020 r. zawieszono postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych o mocy do 25 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ew. 195/1, 470/2, 469/2, 353, 355/1 położonych w obrębie Rogoźnik, Gmina Bobrowniki.
27.11.2020 09:36 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. nr BED2007_G na nieruchomości położonej w Toporowicach działka nr ewid. 256, obręb ew. Toporowice” (Toporowice ul. Źródlana)
24.11.2020 09:49 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice informujące o wystąpieniu o wydanie opinii w zakresie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa obiektu inwentarskiego przeznaczonego do chowu brojlerów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o numerze ewidencyjnym 30 w miejscowości Toporowice, gmina Mierzęcice”
17.11.2020 13:14 Ogłoszenie Dyrektora Oddziału Regionalnego w Krakowie Agencji Mienia Wojskowego o wykazie nieruchomości przeznaczonych do najmu
13.11.2020 14:02 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa stacji paliw w Mierzęcicach przy ul. Gminnej na działkach o nr geodezyjnych: 945/17, 3090/3, 3090/4
06.11.2020 13:12 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa obiektu inwentarskiego przeznaczonego do chowu brojlerów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o numerze ewidencyjnym 30 w miejscowości Toporowice, gmina Mierzęcice”.
06.11.2020 12:54 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o wniesieniu odwołania od decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla przedsięwzięcia: Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 na odcinku Ożarowice - Siewierz w ramach projektu pn.: "Rewitalizacja i odbudowa części nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry - Zawiercie"
23.10.2020 13:06 Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa obiektu inwentarskiego przeznaczonego do chowu brojlerów...
21.10.2020 15:47 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz o zebranym materiale dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa stacji paliw w Mierzęcicach przy ul. Gminnej na działkach o nr geodezyjnych: 945/17, 3090/3, 3090/4
19.10.2020 13:16 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice informujące o wystąpieniu o wydanie opinii w zakresie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla zadania polegającego na budowie zakładu produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych o mocy do 25 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ew. 195/1, 470/2, 469/2, 353, 355/1 położonych w obrębie Rogoźnik.
14.10.2020 11:11 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych o mocy do 25 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ew. 195/1, 470/2, 469/2, 353, 355/1 położonych w obrębie Rogoźnik, gmina Bobrowniki.
09.10.2020 09:11 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. "Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE Ø 40 wraz z przyłączem PE Ø 25 do budynku jednorodzinnego w Nowej Wsi, ul. Wojska Polskiego, działka nr 22/6"
08.10.2020 09:47 Zawiadomienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach o uchyleniu decyzji Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: "Obiekt infrastruktury technicznej tj. stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. o numerze BED2007_G wraz z wewnętrzną linią zasilającą oraz kanalizacją kablową"
06.10.2020 09:45 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla przedsięwzięcia: Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 na odcinku Ożarowice - Siewierz w ramach projektu pn.: "Rewitalizacja i odbudowa części nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry - Zawiercie"
22.09.2020 12:52 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych o mocy do 25 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ew. 195/1, 470/2, 469/2, 353, 355/1 położonych w obrębie Rogoźnik, gmina Bobrowniki.
21.09.2020 13:37 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego pn.: „Budowa bazy utrzymania lotniska (KOL) na terenie MPL Katowice w Pyrzowicach i rozbudowa zbiomika wód opadowych"
17.09.2020 14:53 Obwieszczenie Wójta Gminy Psary zawiadamiające o przekazaniu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 78 odc. Nowa Wieś - Przeczyce”, do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w celu uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej z siedzibą w Będzinie w celu zasięgnięcia opinii

1 2 3 4 następna