Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.11.2007 14:04 Uchwała w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
14.11.2006 13:31 Uchwała w sprawie wystąpienia o naprawę dróg na terenie Gminy Mierzęcice zniszczonych w skutek robót budowlanych przy budowie drogi ekspresowej S-1.
14.11.2006 13:19 Uchwała w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice przyjętego Uchwalą Nr XLVII/282/2002.
07.11.2006 11:31 Uchwała w sprawie nadania Gminnej Bibliotece Publicznej w Mierzęcicach imienia Jana Pawła II.
07.11.2006 11:27 Uchwała w sprawie stanowiska dotyczącego zmiany obszaru właściwości Sądu Rejonowego.
07.11.2006 11:13 Uchwała w sprawie zmian w Statucie Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach.
07.11.2006 11:04 Uchwała w sprawie przejęcia pojazdu na własność Gminy Mierzęcice.
07.11.2006 10:55 Uchwała w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLIII/257/2002 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 7 czerwca 2002 roku.
07.11.2006 10:49 Uchwała w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Toporowicach od Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”.
11.09.2006 11:31 Uchwała w sprawie zwolnienia osób bezrobotnych z opłaty od zgłoszenia o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.
08.09.2006 11:34 Uchwała w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków.
08.09.2006 11:26 Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość stanowiącą własność Gminy Mierzęcice położoną w Sadowiu, ul. Daleka.
08.09.2006 11:22 Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość stanowiącą własność Gminy Mierzęcice położoną w Boguchwałowicach.
08.09.2006 11:16 Uchwała w sprawie nabycia przez Gminę nieruchomości położonej w Najdziszowie.
08.09.2006 11:13 Uchwała w sprawie wydzierżawienia na dalsze 3 lata gruntu będącego własnością Gminy Mierzęcice.
18.07.2006 10:25 Uchwała w sprawie zmiany Statutu Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach.
18.07.2006 10:16 Uchwała w sprawie podziału gminy Mierzęcice na stałe obwody głosowania.
18.07.2006 10:11 Uchwała w sprawie podziału gminy Mierzęcice na okręgi wyborcze.
13.06.2006 11:59 Uchwała w sprawie przystąpienia do Związku Stowarzyszeń o nazwie Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica”
22.05.2006 11:18 Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków.
22.05.2006 09:31 Uchwała w sprawie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Będzińskiego w sprawie częściowego przekształcenia Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie.
19.05.2006 15:16 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w Przeczycach.
19.05.2006 15:10 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w Mierzęcicach.
19.05.2006 15:04 Uchwała w sprawie uchylenia uchwał Rady Gminy Mierzęcice Nr XXXVIII/255/2006 i Nr XXXVIII/256/2006 z dnia 31 marca 2006 r.
19.05.2006 13:55 Uchwała w sprawie nabycia przez Gminę nieruchomości położonej w Najdziszowie.

1 2 następna