Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.12.2006 14:49 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie wywieszenia na tablicy ogłoszeń wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
18.10.2006 14:02 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice dotyczące - "Budowa drogi pożarowej od progu DS27 w kierunku wschodnim - część nowa odcinek AB i odcinek BC część remontowana"
06.10.2006 09:59 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie wydania decyzji dla inwestycji celu publicznego polegającej na budowie szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe o pojemności do 12 m3 .
03.10.2006 14:48 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie remontu nawierzchni drogi gminnej ul. Kościelnej.
04.09.2006 09:05 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie wywieszenia na tablicy ogłoszeń wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
01.09.2006 13:59 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mierzęcice dla obszaru Mierzęcice - Osiedle.
25.08.2006 11:07 Ogłoszenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości do sprzedania.
31.07.2006 09:55 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie budowy drogi pożarowej od progu DS27 w kierunku wschodnim w MPL „Katowice” w Pyrzowi
17.07.2006 13:05 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice dotyczące uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Remoncie nawierzchni drogi gminnej ul. Kościelnej".
14.07.2006 14:33 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
07.07.2006 11:48 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wszczęciu postępowania administacyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Odwodnienie drogi i działek w Warężynie.
05.07.2006 11:29 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Budowa szczelnego zbiornika na ścieki...
12.06.2006 10:53 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
18.04.2006 11:58 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zamieszczenia w publicznie dostepnym wykazie danych o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla Gminy Siewie
31.03.2006 10:14 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o przeprowadzeniu na wniosek Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej na terenie Gminy Mierzęcice powszechnej akcji odszczurzania.
20.02.2006 12:58 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie wydania decyzji dot. budowy kanalizacji sanitarnej w Siewierzu etap II - strona zachodnia.
15.02.2006 12:00 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zamieszczenia w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzi
09.02.2006 09:16 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie wydania decyzji dot. modernizacji gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączami w Mierzęcicach przy ul. Wolności.
02.02.2006 11:21 Ogłoszenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie konkursu na realizację w 2006 roku zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.