Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.03.2019 09:02 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice
15.03.2019 08:33 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącego miejscowości Mierzęcice – ul. Głowackiego
14.03.2019 08:42 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o zakonczeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci gazowej śr/c z przyłączami gazu do budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Toporowicach przy ul. Czerwonego Zagłębia”
14.03.2019 08:33 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci gazowej śr/c z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Mierzęcicach przy ul. Głowackiego”
13.03.2019 16:09 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci gazowej śr/c z przyłączami gazu do budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Toporowicach przy ul. Mostowej”
11.03.2019 11:24 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o przeprowadzeniu na terenie Gminy Mierzęcice powszechnej akcji odszczurzania
06.03.2019 15:58 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej oraz odcinka sieci wodociągowej budowanej w związku z projektowaną realizacją osiedla budynków mieszkalnych jedno - i wielorodzinnych”
06.03.2019 15:48 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Rozbudowa sieci gazowej wraz z przyłączem”
05.03.2019 13:46 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa stacji transformatorowej, kontenerowej wraz z budową linii kablowej SN i NN dla zasilania trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych usytuowanych na działce nr 627/8”
26.02.2019 10:37 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Zespół przemysłowo-magazynowo-usługowy z obiektami towarzyszącymi w tym biurowo-socjalnymi wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną”
19.02.2019 15:06 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci gazowej śr/c z przyłączami gazu do budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Toporowicach przy ul. Czerwonego Zagłębia”
19.02.2019 15:01 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci gazowej śr/c z przyłączami gazu do budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Toporowicach przy ul. Mostowej”
19.02.2019 14:54 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci gazowej śr/c z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Mierzęcicach przy ul. Głowackiego”
07.02.2019 11:33 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: ,,Zespół przemysłowo-magazynowo-usługowy z obiektami towarzyszącymi w tym biurowo-socjalnymi wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną”
06.02.2019 11:53 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o zabraniu materiału dowodowego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie i retencjonowanie wód w zbiorniku wodnym Przeczyce
29.01.2019 12:20 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia odwołania od decyzji środowiskowej dla inwestycji pn. Połączenie drogowe rejonu terminala Cargo z drogą krajową S1 - węzeł Mierzęcice
29.01.2019 09:04 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej oraz odcinka sieci wodociągowej budowanej w związku z projektowaną realizacją osiedla budynków mieszkalnych jedno-i wielorodzinnych”
28.01.2019 11:39 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa sieci gazowej wraz z przyłączem”
23.01.2019 09:21 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o powtórnym wyłożeniu do publicznego wglądu fragmentu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice (Sołectwo Mierzęcice – ośrodek zdrowia, rejon skrzyżowania ulic Wolności oraz Gminnej, Sołectwo Mierzęcice Osiedle)
15.01.2019 13:55 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o powtórnym wyłożeniu do publicznego wglądu fragmentu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącego miejscowości Toporowice
07.01.2019 14:09 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: ,,Zespół przemysłowo-magazynowo-usługowy z obiektami towarzyszącymi w tym biurowo-socjalnymi wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną”

poprzednia 1 2 3 4