Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.04.2019 12:09 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa stacji transformatorowej, kontenerowej wraz z budową linii kablowej SN i NN dla zasilania trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych usytuowanych na działce nr 627/8”
19.04.2019 12:03 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji "Budowa sieci gazowej śr/c z przyłączami gazu do budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Toporowicach przy ul. Czerwonego Zagłębia"
19.04.2019 10:09 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą "Budowa sieci gazowej śr/c z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Mierzęcicach przy ul. Głowackiego"
18.04.2019 10:33 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia odwołania od decyzji środowiskowej dla inwestycji pn. Połączenie drogowe rejonu terminala Cargo z drogą krajową S1 - węzeł Mierzęcice
08.04.2019 15:16 Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju o utrzymaniu w mocy decyzji Wojewody Śląskiego o zmianie decyzji Wojewody Śląskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi ekspresowej S-1 (etap III) odcinek II węzeł Lotnisko-Podwarpie - dobudowa drugiej jezdni, km 2+158 - 11+760"
08.04.2019 11:58 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej oraz odcinka sieci wodociągowej budowanej w związku z projektowaną realizacją osiedla budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych”
08.04.2019 11:48 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Rozbudowa sieci gazowej wraz z przyłączem”
28.03.2019 12:15 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o prowadzonym postpowaniu odwoławczym w sprawie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn. Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry - Zawiercie
21.03.2019 13:10 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: ,,Zespół przemysłowo-magazynowo-usługowy z obiektami towarzyszącymi w tym biurowo-socjalnymi wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną”
20.03.2019 14:46 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie i retencjonowanie wód rzeki Przemszy w zbiorniku wodnym Przeczyce
15.03.2019 09:08 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice w miejscowości Nowa Wieś – Tereny inwestycyjne
15.03.2019 09:02 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice
15.03.2019 08:33 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącego miejscowości Mierzęcice – ul. Głowackiego
14.03.2019 08:42 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o zakonczeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci gazowej śr/c z przyłączami gazu do budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Toporowicach przy ul. Czerwonego Zagłębia”
14.03.2019 08:33 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci gazowej śr/c z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Mierzęcicach przy ul. Głowackiego”
13.03.2019 16:09 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci gazowej śr/c z przyłączami gazu do budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Toporowicach przy ul. Mostowej”
11.03.2019 11:24 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o przeprowadzeniu na terenie Gminy Mierzęcice powszechnej akcji odszczurzania
06.03.2019 15:58 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej oraz odcinka sieci wodociągowej budowanej w związku z projektowaną realizacją osiedla budynków mieszkalnych jedno - i wielorodzinnych”
06.03.2019 15:48 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Rozbudowa sieci gazowej wraz z przyłączem”
05.03.2019 13:46 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa stacji transformatorowej, kontenerowej wraz z budową linii kablowej SN i NN dla zasilania trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych usytuowanych na działce nr 627/8”
26.02.2019 10:37 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Zespół przemysłowo-magazynowo-usługowy z obiektami towarzyszącymi w tym biurowo-socjalnymi wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną”
19.02.2019 15:06 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci gazowej śr/c z przyłączami gazu do budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Toporowicach przy ul. Czerwonego Zagłębia”
19.02.2019 15:01 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci gazowej śr/c z przyłączami gazu do budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Toporowicach przy ul. Mostowej”
19.02.2019 14:54 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci gazowej śr/c z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Mierzęcicach przy ul. Głowackiego”
07.02.2019 11:33 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: ,,Zespół przemysłowo-magazynowo-usługowy z obiektami towarzyszącymi w tym biurowo-socjalnymi wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną”

1 2 następna