Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.01.2020 12:39 Nr XIII/109/2019 Uchwała w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok
03.01.2020 12:35 Nr XIII/108/2019 Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2020 - 2026
03.01.2020 12:32 Nr XIII/107/2019 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2019 - 2026
03.01.2020 12:28 Nr XIII/106/2019 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
03.01.2020 12:26 Nr XIII/105/2019 Uchwała w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Mierzęcice na 2020 rok
03.01.2020 12:21 Nr XIII/104/2019 Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącego miejscowości Mierzęcice - ul. Głowackiego
19.12.2019 11:31 Nr XII/103/2019 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Gminnego Zakładu Gospodarki Wodnej i Komunalnej w Mierzęcicach
19.12.2019 11:26 Nr XII/102/2019 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Mierzęcice
19.12.2019 11:24 Nr XII/101/2019 Uchwała w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Nowa Wieś
19.12.2019 11:21 Nr XII/100/2019 Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej
19.12.2019 11:12 Nr XII/99/2019 Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
28.11.2019 15:16 Nr XI/98/2019 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2019 - 2026
28.11.2019 15:15 Nr XI/97/2019 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
28.11.2019 15:12 Nr XI/96/2019 Uchwała w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im. J. Kusocińskiego w Nowej Wsi działające w strukturze Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi
28.11.2019 15:10 Nr XI/95/2019 Uchwała w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Mierzęcice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020
28.11.2019 15:06 Nr XI/94/2019 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok
28.11.2019 15:01 Nr XI/93/2019 Uchwała w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok
18.10.2019 07:51 Nr X/92/2019 Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
18.10.2019 07:41 Nr X/91/2019 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2019-2026
18.10.2019 07:37 Nr X/90/2019 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
18.10.2019 07:32 Nr X/89/2019 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/211/2016 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
01.10.2019 15:04 Nr IX/88/2019 Uchwała w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Częstochowie na okres kadencji 2020-2023
01.10.2019 15:02 Nr IX/87/2019 Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu głosowania w wyborach na ławnika do Sądu Okręgowego w Częstochowie na okres kadencji 2020-2023
01.10.2019 14:59 Nr IX/86/2019 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi stronami kolejnych umów dzierżawy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość - działka nr 580/203 - położona w Mierzęcicach Osiedlu
01.10.2019 14:56 Nr IX/85/2019 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi stronami kolejnych umów dzierżawy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość - działka nr 580/16 - położona w Mierzęcicach Osiedlu

1 2 3 4 następna