Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.11.2019 15:16 Nr XI/98/2019 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2019 - 2026
28.11.2019 15:15 Nr XI/97/2019 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
28.11.2019 15:12 Nr XI/96/2019 Uchwała w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im. J. Kusocińskiego w Nowej Wsi działające w strukturze Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi
28.11.2019 15:10 Nr XI/95/2019 Uchwała w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Mierzęcice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020
28.11.2019 15:06 Nr XI/94/2019 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok
28.11.2019 15:01 Nr XI/93/2019 Uchwała w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok
18.10.2019 07:51 Nr X/92/2019 Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
18.10.2019 07:41 Nr X/91/2019 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2019-2026
18.10.2019 07:37 Nr X/90/2019 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
18.10.2019 07:32 Nr X/89/2019 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/211/2016 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
01.10.2019 15:04 Nr IX/88/2019 Uchwała w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Częstochowie na okres kadencji 2020-2023
01.10.2019 15:02 Nr IX/87/2019 Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu głosowania w wyborach na ławnika do Sądu Okręgowego w Częstochowie na okres kadencji 2020-2023
01.10.2019 14:59 Nr IX/86/2019 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi stronami kolejnych umów dzierżawy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość - działka nr 580/203 - położona w Mierzęcicach Osiedlu
01.10.2019 14:56 Nr IX/85/2019 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi stronami kolejnych umów dzierżawy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość - działka nr 580/16 - położona w Mierzęcicach Osiedlu
01.10.2019 14:53 Nr IX/84/2019 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Będzińskiego
01.10.2019 14:49 Nr IX/83/2019 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2019-2026
01.10.2019 14:36 Nr IX/82/2019 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
29.08.2019 14:19 Nr VIII/81/2019 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2019-2026
29.08.2019 14:18 Nr VIII/80/2019 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
29.08.2019 14:16 Nr VIII/79/2019 Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
29.08.2019 14:15 Nr VIII/78/2019 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w sołectwie Mierzęcice Osiedle z dotychczasowym dzierżawcą
29.08.2019 14:10 Nr VIII/77/2019 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze komunalizacji nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Boguchwałowicach stanowiącej ulicę Sokołów
29.08.2019 14:08 Nr VIII/76/2019 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze komunalizacji nieruchomości Skarbu Państwa położonych w Boguchwałowicach stanowiących ulicę Białą
29.08.2019 14:06 Nr VIII/75/2019 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze komunalizacji nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Mierzęcicach stanowiącej ulicę Kościelną
29.08.2019 14:03 Nr VIII/74/2019 Uchwała w sprawie zasięgnięcia od Komendata Wojewódzkiego Policji w Katowicach informacji o kandydacie na ławnika

1 2 3 4 następna