Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.03.2019 11:42 Nr V/47/2019 Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mierzęcice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
25.03.2019 11:40 Nr V/46/2019 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Mierzęcice
25.03.2019 11:37 Nr V/45/2019 Uchwała w sprawie zasad ustalania i wypłacania diet, zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Mierzęcice
25.03.2019 11:33 Nr V/44/2019 Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia rzeczowe w formie posiłku lub produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
25.03.2019 11:29 Nr V/43/2019 Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
25.03.2019 11:27 Nr V/42/2019 Uchwała w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023
25.03.2019 11:23 Nr V/41/2019 Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mierzęcice na 2019 rok
25.03.2019 11:18 Nr V/40/2019 Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącego miejscowości Toporowice
25.03.2019 11:16 Nr V/39/2019 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Nowej Wsi przy ul. Aleksandra Zawadzkiego 10
25.03.2019 11:13 Nr V/38/2019 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Boguchwałowicach przy ul. Białej
25.03.2019 11:11 Nr V/37/2019 Uchwała w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mierzęcice na 2019 rok
25.03.2019 11:08 Nr V/36/2019 Uchwała w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mierzęcice w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu
25.03.2019 11:04 Nr V/35/2019 Uchwała w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
25.03.2019 10:58 Nr V/34/2019 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2019-2025
25.03.2019 10:40 Nr V/33/2019 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
01.02.2019 10:50 Nr IV/32/2019 Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Boguchwałowice
01.02.2019 10:44 Nr IV/31/2019 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice (Mierzęcice - Trzonia)
01.02.2019 10:25 Nr IV/30/2019 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice
01.02.2019 10:17 Nr IV/29/2019 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice w miejscowości Nowa Wieś – Tereny Inwestycyjne
01.02.2019 10:04 Nr IV/28/2019 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice
01.02.2019 09:49 Nr IV/27/2019 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącego miejscowości Mierzęcice - ul. Głowackiego
01.02.2019 09:44 Nr IV/26/2019 Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mierzęcice
01.02.2019 09:39 Nr IV/25/2019 Uchwała w sprawie ustalenia wysokości diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Mierzęcice
01.02.2019 09:33 Nr IV/24/2019 Uchwała w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
01.02.2019 09:11 Nr IV/23/2019 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2019 - 2025

1 2 następna