Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.08.2017 14:33 Nr XXXVI/257/2017 Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Toporowicach
17.08.2017 14:30 Nr XXXVI/256/2017 Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Mierzęcicach
17.08.2017 14:27 Nr XXXVI/255/2017 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Mierzęcice
17.08.2017 14:24 Nr XXXVI/254/2017 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Mierzęcice
17.08.2017 14:20 Nr XXXVI/253/2017 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV2442017 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 21 czerwca 2017r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowych dla nauczycieli...
17.08.2017 14:12 Nr XXXVI/252/2017 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII1812016 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 31 sierpnia 2016 r. ...
17.08.2017 14:09 Nr XXXVI/251/2017 Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącego miejscowości Toporowice
17.08.2017 14:02 Nr XXXVI/250/2017 Uchwała w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Mierzęcice instrumentami płatniczymi
17.08.2017 14:00 Nr XXXVI/249/2017 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2017 - 2025
17.08.2017 13:49 Nr XXXVI/248/2017 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
23.06.2017 09:46 Nr XXXV/247/2017 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice
23.06.2017 09:45 Nr XXXV/246/2017 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Mierzęcice
23.06.2017 09:44 Nr XXXV/245/2017 Uchwała w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Mierzęcice
23.06.2017 09:42 Nr XXXV/244/2017 Uchwała w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mierzęcice...
23.06.2017 09:32 Nr XXXV/243/2017 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2017-2025
23.06.2017 09:30 Nr XXXV/242/2017 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
01.06.2017 11:08 Nr XXXIV/241/2017 Uchwała Rady Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2017-2025
01.06.2017 11:07 Nr XXXIV/240/2017 Uchwala Rady Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
01.06.2017 11:05 Nr XXXIV/239/2017 Uchwała Rady Gminy Mierzęcice w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mierzęcice absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Mierzęcice za rok 2016
01.06.2017 11:03 Nr XXXIV/238/2017 Uchwała Rady Gminy Mierzęcice w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mierzęcice za 2016 rok
08.05.2017 09:08 Nr XXXIII/237/2017 Uchwała w sprawie poparcia dla uchwał Rad Gmin Dobrzeń Wielki, Dąbrowa i Komprachcice dotyczących przywrócenia granic wymienionych gmin do stanu sprzed 1 stycznia 2017r.
08.05.2017 08:57 Nr XXXIII/236/2017 Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków
08.05.2017 08:53 Nr XXXIII/235/2017 Uchwała w sprawie wyrażenia opinii w sprawie wejścia Gminy Mierzęcice w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego, o którym mowa w art. 1 ust.2 i 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 o związku metropolitalnym w województwie śląskim
08.05.2017 08:29 Nr XXXIII/234/2017 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2017-2025
08.05.2017 08:21 Nr XXXIII/233/2017 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

poprzednia 1 2 3 4 następna