Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.10.2017 12:25 Nr XXXVIII/282/2017 Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Mierzęcicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Mierzęcicach
26.10.2017 12:23 Nr XXXVIII/281/2017 Uchwała w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt dziecka i opłaty za wyżywienie w Żłobku Gminnym "Bajkowa Kraina" w Nowej Wsi
26.10.2017 12:20 Nr XXXVIII/280/2017 Uchwała w sprawie nadania statutu samorządowej jednostce budżetowej pod nazwą Żłobek Gminny "Bajkowa Kraina" w Nowej Wsi
26.10.2017 12:10 Nr XXXVIII/279/2017 Uchwała w sprawie utworzenia samorządowej jednostki budżetowej pod nazwą Żłobek Gminny "Bajkowa Kraina" w Nowej Wsi
26.10.2017 12:09 Nr XXXVIII/278/2017 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2017-2025
26.10.2017 12:08 Nr XXXVIII/277/2017 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
26.10.2017 12:06 Nr XXXVIII/276/2017 Uchwała w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla Gminnego Zakładu Gospodarki Wodnej i Komunalnej w Mierzęcicach
28.09.2017 15:03 Nr XXXVII/275/2017 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice w sołectwie Mierzęcice Osiedle
28.09.2017 15:00 Nr XXXVII/274/2017 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice w miejscowości Mierzęcice, w rejonie skrzyżowania ulic Wolności oraz Gminnej
28.09.2017 14:57 Nr XXXVII/273/2017 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice
28.09.2017 14:46 Nr XXXVII/272/2017 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Mierzęcice do realizacji projektu pn. „Wiedza i rozwój kompetencji kluczowych szansą na sukces ucznia Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mierzęcicach"
28.09.2017 14:43 Nr XXXVII/271/2017 Uchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego sprostowania do protokołu XXXIII sesji Rady Gminy Mierzęcice
28.09.2017 14:37 Nr XXXVII/270/2017 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości z dotychczasowymi dzierżawcami
28.09.2017 14:23 Nr XXXVII/269/2017 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Mierzęcice w drodze darowizny prawa własności...
28.09.2017 14:18 Nr XXXVII/268/2017 Uchwała w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Mierzęcice
28.09.2017 14:13 Nr XXXVII/267/2017 Uchwała w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Nowa Wieś
28.09.2017 14:00 Nr XXXVII/266/2017 Uchwała w sprawie zmiany nazwy ulicy 21-go Stycznia w miejscowości Przeczyce
28.09.2017 13:53 Nr XXXVII/265/2017 Uchwała w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Boguchwałowice
28.09.2017 13:50 Nr XXXVII/264/2017 Uchwała w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Mierzęcice
28.09.2017 13:40 Nr XXXVII/263/2017 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/169/2016 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mierzęcice
28.09.2017 13:32 Nr XXXVII/262/2017 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/227/2017 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 29 marca 2017r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli...
28.09.2017 13:24 Nr XXXVII/261/2017 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2017-2025
28.09.2017 12:57 Nr XXXVII/260/2017 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
17.08.2017 14:42 Nr XXXVI/259/2017 Uchwała w sprawie nieuwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w Uchwale Nr XXVII2112016 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 28 grudnia 2016 r. ...
17.08.2017 14:41 Nr XXXVI/258/2017 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości z dotychczasowymi dzierżawcami

poprzednia 1 2 3 4 następna