Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.05.2016 16:06 Nr 4/XXI Projekt uchwały w sprawie nadania Przedszkolu Publicznemu w Mierzęcicach imienia Radosny Zakątek.
18.05.2016 16:03 Nr 3/XXI Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mierzęcice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych.
18.05.2016 16:00 Nr 2/XXI Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Mierzęcicach za rok 2015.
18.05.2016 15:56 Nr 1/XXI Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Mierzęcicach za rok 2015.
22.04.2016 08:11 Nr 3/XX Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2016 - 2025.
22.04.2016 08:06 Nr 2/XX Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.
19.04.2016 15:07 Nr 1/XX Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Toporowicach.
22.03.2016 15:13 Nr 5/XIX Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Toporowicach przy ul. Mostowej.
22.03.2016 15:12 Nr 4/XIX Projekt uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzątami bezdomnymi...
22.03.2016 15:08 Nr 3/XIX Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego...
22.03.2016 15:10 Nr 2/XIX Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2016 - 2025.
22.03.2016 15:05 Nr 1/XIX Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.
12.02.2016 09:42 Nr 12/XVIII Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użytkowania na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym
12.02.2016 09:40 Nr 11/XVIII Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w drodze bezprzetargowej na okres 10 lat kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą...
12.02.2016 09:39 Nr 10/XVIII Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Zawadzie przy ul. Nowowiejskiej w drodze komunalizacji
12.02.2016 09:38 Nr 9/XVIII Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Mierzęcicach przy ul. Wolności w drodze komunalizacji
12.02.2016 09:37 Nr 8/XVIII Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości Skarbu Państwa położonych w Nowej Wsi przy ul. Zawadzkiego w drodze komunalizacji
12.02.2016 09:36 Nr 7/XVIII Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości Skarbu Państwa położonych w Sadowiu przy ul. Dworskiej i ul. Dalekiej w drodze komunalizacji
12.02.2016 09:34 Nr 6/XVIII Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Mierzęcice na 2016 r.
12.02.2016 09:33 Nr 5/XVIII Projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mierzęcice...
12.02.2016 09:32 Nr 4/XVIII Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Toporowicach
12.02.2016 09:30 Nr 3/XVIII Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Toporowicach i zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 1 im. T. Kościuszki w Mierzęcicach
12.02.2016 09:29 Nr 2/XVIII Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2016-2025
12.02.2016 09:25 Nr 1/XVIII Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
08.01.2016 14:39 Nr 3/XVII Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Toporowicach.

poprzednia 1 2 3 4 następna