Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.08.2016 14:47 Nr 8/XXIII Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Mierzęcice
26.08.2016 14:46 Nr 7/XXIII Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego przeprowadzenia czynności kontrolnych w zakresie przestrzegania przepisów zawartych w ustawie o dostępie do informacji publicznej
26.08.2016 14:45 Nr 6/XXIII Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w sołectwie Najdziszów
26.08.2016 14:44 Nr 5/XXIII Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice w miejscowości Boguchwałowice, dla terenu położonego pomiędzy ul. Swobody...
26.08.2016 14:42 Nr 4/XXIII Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze...
26.08.2016 14:41 Nr 3/XXIII Projekt uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo – księgowej przez Urząd Gminy Mierzęcice
26.08.2016 14:40 Nr 2/XXIII Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2016-2025
26.08.2016 14:36 Nr 1/XXIII Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.
16.06.2016 09:07 Nr 12/XXII Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Mierzęcice
16.06.2016 09:05 Nr 11/XXII Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Mierzęcice
16.06.2016 09:04 Nr 10/XXII Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Mierzęcicach Osiedlu przy ul. Osiedle, obręb Nowa Wieś
16.06.2016 09:03 Nr 9/XXII Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Mierzęcice do realizacji projektu pn. „Rozwój kompetencji kluczowych szansą dla Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Przeczycach”
16.06.2016 09:02 Nr 8/XXII Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Mierzęcice do realizacji projektu pn. „Moja szkoła Gimnazjum im. C. Miłosza w Mierzęcicach moją szansą”
16.06.2016 09:01 Nr 7/XXII Projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości...
16.06.2016 08:59 Nr 6/XXII Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów...
16.06.2016 08:57 Nr 5/XXII Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mierzęcice
16.06.2016 08:53 Nr 4/XXII Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2016-2025
16.06.2016 08:41 Nr 3/XXII Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
16.06.2016 08:39 Nr 2/XXII Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mierzęcice absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Mierzęcice za rok 2015
16.06.2016 08:21 Nr 1/XXII Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mierzęcice za 2015 rok
18.05.2016 16:18 Nr 9/XXI Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Mierzęcice.
18.05.2016 16:16 Nr 8/XXI Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze...
18.05.2016 16:13 Nr 7/XXI Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu na koszt gminy.
18.05.2016 16:10 Nr 6/XXI Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości położonej w Mierzęcicach Osiedlu...
18.05.2016 16:08 Nr 5/XXI Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości Skarbu Państwa położonych w Toporowicach...

poprzednia 1 2 3 4 następna