Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.02.2007 11:28 Uchwała w sprawie przyjęcia Programu rewitalizacji obszarów powojskowych na terenie Gminy Mierzęcice.
17.01.2006 13:06 Uchwała w sprawie określenia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli w Gminie Mierzęcice.
17.01.2006 10:33 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/232/2005 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 2 grudnia 2005 r.
17.01.2006 10:27 Uchwała w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2006.
17.01.2006 09:56 Uchwała w sprawie ustalenia poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości na rok 2006 i lata następne.
07.12.2005 13:25 Uchwała w sprawie określenia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli w Gminie Mierzęcice.
07.12.2005 09:57 Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
15.11.2005 11:27 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/204/2005 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 11 maja 2005r.
15.11.2005 10:31 Uchwała w sprawie zaopiniowania Projektu Planu Aglomeracji „Ożarowice”
19.09.2005 12:51 Uchwała w sprawie nabycia przez Gminę nieruchomości gruntowej.
19.09.2005 12:48 Uchwała w sprawie przekazania darowizną na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Boguchwałowicach będącej własnością Gminy Mierzęcice.
19.09.2005 12:33 Uchwała w sprawie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu w Bielsku-Białej w sprawie likwidacji Poradni Okulistycznej funkcjonującej w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku-Białej.
19.09.2005 12:26 Uchwała w sprawie opinii do projektu Uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie reorganizacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Prof. Emila Michałowskiego w Katowicach.
19.09.2005 12:13 Uchwała w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji z Gminami Ożarowice i Miasteczko Śląskie zadania publicznego – budowa kanalizacji ściekowej wraz z obiektami oczyszczalni ścieków
19.09.2005 12:09 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXX/204/2005 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 11 maja 2005r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2005 - 2010.
14.07.2005 12:43 Uchwała w sprawie wyznaczenia przedstawicieli organu prowadzącego do komisji konkursowej powoływanej dla przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora.
14.07.2005 12:19 Uchwała w sprawie przystąpienia do porozumienia o utworzeniu Regionu Zagłębie.
12.07.2005 13:03 Uchwała w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy.
12.07.2005 12:49 Uchwała w sprawie planowanych do realizacji zadań w miejscowości Mierzęcice w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego.
12.07.2005 12:34 Uchwała w sprawie oddania w dzierżawę gruntu będącego własnością Gminy na okres dłuższy niż trzy lata.
12.07.2005 12:30 Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX/206/2005 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 11 maja 2005r.
20.05.2005 14:08 Uchwała w sprawie restrukturyzacji i modernizacji sektora żywnościowego oraz rozwóju obszarów wiejskich 2004 - 2006.
20.05.2005 13:59 Uchwała w sprawie deklaracji o przeznaczeniu środków finansowych na realizację w 2006 roku inwestycji w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2005 - 2010.
20.05.2005 13:52 Uchwała w sprawie przyjecia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2005 - 2010.
20.05.2005 13:47 Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Mierzęcice i Gminą Siewierz.

1 2 następna