Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.11.2015 10:36 Nr 1/XV Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
25.10.2015 13:26 Nr 7/XIV Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Zawierciu, Sądu Rejonowego w Zawierciu - Sądu Pracy, Sądu Okręgowego w Częstochowie na okres kadencji 2016 - 2019.
25.10.2015 13:23 Nr 6/XIV Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu głosowania w wyborach na ławników do sądów powszechnych.
25.10.2015 13:20 Nr 5/XIV Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Boguchwałowice.
25.10.2015 13:14 Nr 4/XIV Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia cen i stawek opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminnego Zakładu Gospodarki Wodnej i Komunalnej w Mierzęcicach.
25.10.2015 12:59 Nr 3/XIV Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Zakładowi Gospodarki Wodnej i Komunalnej w Mierzecicach.
25.10.2015 12:52 Nr 2/XIV Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice.
25.10.2015 12:45 Nr 1/XIV Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
01.10.2015 11:14 Nr 4/XIII Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego...
23.09.2015 16:48 Nr 3/XIII Projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla Gminnego Zakładu Gospodarki Wodnej i Komunalnej w Mierzęcicach
23.09.2015 16:44 Nr 2/XIII Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice
23.09.2015 16:39 Nr 1/XIII Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
01.09.2015 15:21 Nr 9/XII Projekt uchwały w sprawie wyrażenia stanowczego sprzeciwu wobec planowanej inwestycji pn. Połączenie drogowe rejonu terminala CARGO z drogą krajową S1...
01.09.2015 15:17 Nr 8/XII Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Mierzęcice.
25.08.2015 12:10 Nr 7/XII Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Toporowicach przy ul Dąbrowskiej
25.08.2015 12:09 Nr 6/XII Projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia informacji od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach o kandydatach na ławników
25.08.2015 12:07 Nr 5/XII Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III 25 2014 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 30 grudnia w sprawie wyboru przedstawicieli Gminy Mierzęcice do składu Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin...
25.08.2015 12:03 Nr 4/XII Projekt uchwały w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych...
25.08.2015 11:58 Nr 3/XII Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu planu Aglomeracji Ożarowice
25.08.2015 11:57 Nr 2/XII Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice
25.08.2015 11:40 Nr 1/XII Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
03.07.2015 13:41 Nr 1/XI Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Komunalnego Gmin d/s Kanalizacji
18.06.2015 09:20 Nr 9/X Projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
18.06.2015 09:19 Nr 8/X Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Mierzęcicach.
18.06.2015 09:13 Nr 7/X Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w sołectwie Przeczyce.

poprzednia 1 2 3 4 następna