Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.12.2015 12:25 Nr 14/XVI Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą Nr XLI 271 2006 Rady Gminy Mierzęcice...
29.12.2015 12:24 Nr 13/XVI Projekt uchwały w sprawie w sprawie wyposażenia w majątek zakładu budżetowego Gminy Mierzęcice - Gminnego Zakładu Gospodarki Wodnej i Komunalnej w Mierzęcicach
29.12.2015 12:22 Nr 12/XVI Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych
29.12.2015 12:21 Nr 11/XVI Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Mierzęcice
29.12.2015 12:20 Nr 10/XVI Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mierzęcicach
23.12.2015 13:39 Nr 9/XVI Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Mierzęcice na 2016 rok
23.12.2015 13:38 Nr 8/XVI Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice w rejonie MPL Katowice w Pyrzowicach
23.12.2015 13:35 Nr 7/XVI Projekt uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Mierzęcicach oraz Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Mierzęcicach
23.12.2015 13:34 Nr 6/XVI Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok
23.12.2015 13:33 Nr 5/XVI Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2016-2025
23.12.2015 13:31 Nr 4/XVI Projekt uchwały w sprawie terminów i sposobu ustalania zaliczkowych wpłat nadwyżki środków obrotowych dokonywanych przez samorządowy zakład budżetowy...
23.12.2015 13:27 Nr 3/XVI Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI 57 2015 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 25 marca 2015 r.
23.12.2015 13:23 Nr 2/XVI Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice
23.12.2015 13:19 Nr 1/XVI Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
09.12.2015 11:31 Nr 12/XV Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Toporowicach
19.11.2015 10:54 Nr 11/XV Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości położonej w Mierzęcicach Osiedlu z dotychczasowymi dzierżawcami
19.11.2015 10:52 Nr 10/XV Projekt uchwały w sprawie nadania drodze w sołectwie Przeczyce
19.11.2015 10:51 Nr 9/XV Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w sołectwie Przeczyce
19.11.2015 10:50 Nr 8/XV Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Gminnego Ośrodka Kultury w Mierzęcicach
19.11.2015 10:49 Nr 7/XV Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Toporowicach
19.11.2015 10:47 Nr 6/XV Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Mierzęcice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r...
19.11.2015 10:45 Nr 5/XV Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Mierzęcice opłaty targowej i określenia wysokości jej stawek
19.11.2015 10:44 Nr 4/XV Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok oraz zwolnień od tego podatku
19.11.2015 10:42 Nr 3/XV Projekt uchwały w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
19.11.2015 10:41 Nr 2/XV Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice

1 2 3 4 następna