Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.12.2011 12:37 Nr XIV/112/2011 Uchwała w sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok
05.12.2011 12:34 Nr XIII/105/2011 Uchwała w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącej miejscowości Nowa Wieś - obszar VIII zmiany studium.
05.12.2011 12:32 Nr XIII/102/2011 Uchwała w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
05.12.2011 12:30 Nr XIII/98/2011 Uchwała w sprawie ustalenia poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości na rok 2012 i lata następne.
05.12.2011 12:29 Nr XIII/97/2011 Uchwała w sprawie uchwalenia stawek opłaty targowej na 2012 rok
05.12.2011 12:27 Nr XIII/96/2011 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok oraz zwolnień od tego podatku.
05.12.2011 12:26 Nr XIII/95/2011 Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku
05.12.2011 12:25 Nr XIII/94/2011 Uchwała w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
05.12.2011 12:22 Nr XIII/93/2011 Uchwała w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
31.10.2011 12:19 Nr XII/89/2011 Uchwała w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Mierzęcice dla szkół i przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego...
08.09.2011 12:18 Nr X/68/2011 Uchwała w sprawie zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej im.Jana Pawła II w Mierzęcicach
05.05.2011 12:16 Nr VII/44/2011 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/171/2009 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 30 marca 2009r. w sprawie określenia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli w Gminie Mierzęcice.
05.05.2011 12:12 Nr VII/42/2011 Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Nowa Wieś obszar VIII zmiany studnium.
05.05.2011 12:10 Nr VII/41/2011 Uchwała w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne dla których organem prowadzącym jest Gmina Mierzęcice.
03.03.2011 12:09 Nr V/26/2011 Uchwała w sprawie w sprawie: zmiany uchwały Nr XLI/273/2006 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
02.03.2011 12:07 Nr V/25/2011 Uchwała w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami...