Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.12.2012 15:25 Nr XXII/218/2012 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
31.12.2012 13:04 Nr XXII/217/2012 Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
31.12.2012 13:03 Nr XXII/216/2012 Uchwała w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
31.12.2012 13:01 Nr XXII/215/2012 Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
31.12.2012 13:01 Nr XXII/214/2012 Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
31.12.2012 13:00 Nr XXII/213/2012 Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów...
31.12.2012 12:58 Nr XXII/212/2012 Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mierzęcice.
28.12.2012 15:17 Nr XXII/208/2012 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
23.11.2012 14:35 Nr XXI/192/2012 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w Mierzęcicach.
23.11.2012 14:33 Nr XXI/190/2012 Uchwała w sprawie podziału Gminy Mierzęcice na stałe obwody głosowania.
23.11.2012 14:32 Nr XXI/189/2012 Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice.
23.11.2012 14:28 Nr XXI/187/2012 Uchwała w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatki: rolny, leśny i od nieruchomości na rok 2013 i lata następne.
23.11.2012 14:27 Nr XXI/186/2012 Uchwała w sprawie uchwalenia stawek opłaty targowej na 2013 rok.
23.11.2012 14:25 Nr XXI/185/2012 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok oraz zwolnień od tego podatku.
23.11.2012 14:24 Nr XXI/184/2012 Uchwała w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.
23.11.2012 14:23 Nr XXI/183/2012 Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku.
28.12.2012 15:15 Nr XXI/181/2012 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.
26.10.2012 09:47 Nr XX/178/2012 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w Mierzęcicach.
26.10.2012 09:46 Nr XX/177/2012 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w Mierzęcicach.
26.10.2012 09:45 Nr XX/176/2012 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w Mierzęcicach.
26.10.2012 09:42 Nr XX/175/2012 Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli publicznych prowadzonych na terenie Gminy Mierzęcice przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego...
26.10.2012 09:41 Nr XX/171/2012 Uchwała w sprawie podziału Gminy Mierzęcice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
28.12.2012 15:12 Nr XX/169/2012 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
28.12.2012 15:08 Nr XIX/166/2012 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
28.12.2012 15:04 Nr XIX/159/2012 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.

1 2 następna