Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.12.2003 13:34 Uchwała w sprawie nieodpłatnego przekazania budynku po byłej Gromadzkiej Radzie Narodowej w Przeczycach Wspólnocie Gruntowej wsi Przeczyce.
15.12.2003 12:55 Uchwała w sprawie podjęcia deklaracji przez Radę Gminy o przeznaczeniu środków finansowych na finansowanie w 2004 roku inwestycji w ramach realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych.
15.12.2003 11:56 Uchwała w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników do sądów powszechnych.
15.12.2003 11:41 Uchwała w sprawie poparcia wniosku do Rzecznika Praw Obywatelskich zawartego w Uchwale Rady Miejskiej w Sławkowie Nr VII / 47 / 03 z dnia 28 marca 2003 r.
15.12.2003 11:28 Uchwała w sprawie nabycia przez Gminę nieruchomości gruntowej
15.12.2003 11:17 Uchwała w sprawie opinii do uchwały Nr VII/70/03 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 24 kwietnia 2003r.
01.12.2003 14:37 Uchwała w sprawie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Będzińskiego w sprawie częściowego przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi.
01.12.2003 14:27 Uchwała w sprawie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Będzińskiego w sprawie częściowego przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi.
01.12.2003 14:15 Uchwała w sprawie zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków MENiS.
01.12.2003 13:50 Uchwała w sprawie zatwierdzenia bilansów samorządowych instytucji kultury za rok 2002.
01.12.2003 13:34 Uchwała w sprawie zatwierdzenia bilansu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mierzęcicach za rok 2002.
01.12.2003 12:49 Uchwała w sprawie zwiększenia kwot przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 r.
04.11.2003 14:27 IX/68/2003 Uchwała w sprawie finansowania zadania realizowanego przez Gminę Mierzęcice przy udziale środkow z Programu SAPARD.
04.11.2003 14:05 IX/66/2003 Uchwała w sprawie zamiany nieruchomości
23.10.2003 12:23 VIII/64/2003 Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie części kosztów zadania związanego z budową drogi w Boguchwałowicach, ulica Nadbrzeżna.
23.10.2003 12:02 VII/62/2003 Uchwała w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
20.10.2003 11:50 VII/61/2003 Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowch w gminie Mierzęcice na rok 2003.
15.10.2003 11:51 VII/57/2003 Uchwała w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych na lata 2003-2005 będących w posiadaniu Gminnego Zakładu Gospodarki Wodnej i Komunalnej w Mierzęcicach
15.10.2003 11:30 VI/55/2003 Uchwała w sprawie nabycia wierzytelności z tytułu nakładów na nieruchomości stanowiącej własność Gminy, położonej w Mierzęcicach.
15.10.2003 11:17 VI/54/2003 Uchwała w sprawie nabycia przez Gminę nieruchomości gruntowej
14.10.2003 09:59 VI/53/2003 Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości będącej własnością Gminy położoną w Sadowiu przy ulicy Dalekiej.
14.10.2003 09:41 VI/52/2003 Uchwała w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości położonej w Boguchwałowicach.
14.10.2003 09:22 VI/51/2003 Uchwała w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości położonej w Boguchwałowicach.
13.10.2003 12:46 IV/47/2003 Uchwała w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich
13.10.2003 12:04 IV/46/2003 Uchwała w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 rok.