Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.11.2010 09:30 Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 października 2010 r. w sprawie członkostwa w komisjach wyborczych
02.11.2010 13:59 Obwieszczenie Komisarza Wyborczego o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Powiatu Będzińskiego.
02.11.2010 13:55 Obwieszczenie Komisarza Wyborczego o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmiku Wójewództwa Śląskiego.
12.10.2010 14:06 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie ustalenia wzorów informacji o sposobie głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy...
12.10.2010 14:03 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów kart do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy ...
12.10.2010 13:49 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów kart do głosowania w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
12.10.2010 12:39 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych dotyczących wykonywania zadań do dnia głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików...
12.10.2010 12:20 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie wzorów protokołów sporządzanych przez obwodowe komisje wyborcze, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw...
12.10.2010 12:07 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie ustalenia wzorów protokołów i zestawień sporządzanych przez terytorialne komisje wyborcze oraz zaświadczeń o wyborze na radnego...
12.10.2010 12:01 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie ustalenia wzorów protokołów wyników głosowania i wyniku wyborów sporządzanych przez gminne i miejskie komisje wyborcze w wyborach wójtów...
22.09.2010 12:48 Wyjaśnienia o zasadach gospodarki finansowej, uzyskiwaniu przychodów oraz o wydatkach związanych z finansowaniem kampanii wyborczej komitetów wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu...
22.09.2010 12:46 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej zmieniająca uchwałę w sprawie określenia właściwości terytorialnej komisarzy wyborczych, właściwości rzeczowej w zakresie wykonywania czynności...
22.09.2010 12:44 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji...
22.09.2010 12:42 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru potwierdzenia zgłoszenia do rejestracji kandydata i wzoru protokołu rejestracji kandydata...
22.09.2010 12:41 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru potwierdzenia zgłoszenia do rejestracji listy kandydatów na radnych i wzoru protokołu rejestracji listy kandydatów...
22.09.2010 12:37 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych dotyczących przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów...
22.09.2010 12:12 Informacja o zgłaszaniu list kandydatów na radnych oraz o zgłaszaniu kandydatów na wójta, burmistrza i prezydenta miasta w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
22.09.2010 12:11 Informacja Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie wpisywania do rejestru wyborców obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, chcących wziąć udział w wyborach do rad gmin...
22.09.2010 12:05 Informacja o głosowaniu przez pełnomocnika, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów...
22.09.2010 12:01 Informacja o prawie wybierania (czynnym prawie wyborczym) i prawie wybieralności (biernym prawie wyborczym) w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów...
22.09.2010 11:43 Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o tworzeniu komitetów wyborczych dla wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego.