Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.07.2010 12:23 Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
23.07.2010 12:20 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice.
23.07.2010 12:16 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego.
06.01.2010 09:49 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącej miejscowości Przeczyce – obszar III zmiany studium.
06.01.2010 09:36 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącej miejscowości Przeczyce – obszar II zmiany studium.
04.01.2010 15:16 Uchwała w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2010.
04.01.2010 15:04 Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mierzęcice na rok 2010.
02.12.2009 14:30 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXX/204/2005 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 11 maja 2005r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2005 - 2010 .
02.12.2009 14:22 Uchwała w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie przedstawionej prezentacji powiązań komunikacyjnych portu lotniczego i strefy okołolotniskowej oraz wstępnych ustaleń zmiany Planu Zagospodarowania...
13.11.2009 13:50 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mierzęcice.
13.11.2009 13:46 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mierzęcice
13.11.2009 13:37 Uchwała w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach.
13.11.2009 13:34 Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Mierzęcice do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
13.11.2009 13:24 Uchwała w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXV/219/2009 z dnia 2 września 2009 r. w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Mierzęcicach...
07.10.2009 12:42 XXXVI/236/2009 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mierzęcice
07.10.2009 12:36 XXXVI/235/2009 Uchwała w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli doraźnej
07.10.2009 12:33 XXXVI/234/2009 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV / 219 / 2009 z dnia 2 września 2009 r. dotyczącej zasad korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Mierzęcicach.
07.10.2009 12:27 XXXVI/233/2009 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Mierzęcice
07.10.2009 12:24 XXXVI/232/2009 Uchwała w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXI/197/2009 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 27 maja 2009 roku
07.10.2009 11:34 XXXVI/231/2009 Uchwała w sprawie uchwalenia I zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice w zakresie obszarów oznaczonych: VI, VII i VIII
06.10.2009 13:11 XXXVI/228/2009 Uchwała w sprawie zasad przyznawania nagród za długoletnie pożycie małżeńskie oraz jubileusz 100 urodzin.
09.09.2009 08:13 Uchwała w sprawie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Będzińskiego w sprawie częściowego przekształcenia Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Będzinie.
09.09.2009 08:11 Uchwała w sprawie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Będzińskiego w sprawie częściowego przekształcenia Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Będzinie.
09.09.2009 08:08 Uchwała w sprawie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Będzińskiego w sprawie częściowego przekształcenia Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Będzinie.
09.09.2009 08:05 Uchwała w sprawie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Będzińskiego w sprawie częściowego przekształcenia Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Będzinie.

1 2 3 następna