Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.12.2009 14:48 Obwieszczenie Wójta Gminy Ożarowice w sprawie wystąpienia o uzgodnienia warunków środowiskowych dla inwestycji pn.- Infrastruktura okołolotniskowa...
28.12.2009 14:46 Obwieszczenie Wójta Gminy Ożarowice w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn.- Infrastruktura okołolotniskowa...
28.12.2009 09:29 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego w sprawie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji p.n. - Budowa drogi ekspresowej S-1...
17.12.2009 14:52 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
08.12.2009 12:08 Obwieszczenie Wójta Gminy Ożarowice dotyczące wydania postanowienia w sprawie oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn. Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego...
24.11.2009 14:25 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IF/IIIa/5340/13/09 z dnia 13 listopada 2009
09.11.2009 15:24 Obwieszczenie Wójta Gminy Ożarowice w sprawie wyrażenia opinii dot. oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą :"Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu...
09.11.2009 15:19 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn." Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu...
27.10.2009 09:40 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IF/IIIa/5340/13/09 z dnia 08 października 2009
28.09.2009 09:30 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu II zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice.
22.09.2009 14:54 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa dróg powiatowych – ulice: 21 Stycznia, Zarzeczna, 1000-lecia, Przeczycka, Warężyńska”.
17.09.2009 14:54 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie wydania decyzji dla inwestycji, pn.: „Modernizacja, zmiana sposobu użytkowania i rozbudowa zabudowań gospodarczych na punkt demontażu odpadów...
18.08.2009 13:47 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa dróg powiatowych – ulice: 21 Stycznia, Zarzeczna...
15.07.2009 14:11 Informacja w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych i możliwości składania uwag do dokumentacji środowiskowo – społecznej nt. projektu budowy i eksploatacji autostrady A1.
09.07.2009 11:27 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie wydania postanowienia dot. przedsięwzięcia pn.:„Przebudowa dróg powiatowych – ulice: 21 Stycznia, Zarzeczna, 1000-lecia, Przeczycka, Warężyńska”.
06.07.2009 09:14 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: I etap budowy drogi gminnej ulicy Zjazdowej w Sadowiu...
10.06.2009 09:50 Ogłoszenie Wójta Gminy Mierzęcice dot. zadania „Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez organizację zajęć sportowo-ruchowych”.
09.06.2009 12:06 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego dla przedsięwzięcia pn: „I etap budowy drogi gminnej ulicy Zajazdowej w Sadowiu...
09.06.2009 12:01 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla inwestycji pn.: „Przebudowa dróg powiatowych – ulice: 21 Stycznia, Zarzeczna, 1000-lecia, Przeczycka, Warężyńska”.
04.06.2009 14:41 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice.
03.06.2009 14:38 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie wystąpienia o opinię dot. oceny oddziaływania na środowisko dla projektu pn.: „Przebudowa dróg powiatowych – ulice: 21 Stycznia, Zarzeczna, ...
01.06.2009 13:13 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany sposobu użytkowania i rozbudowy parteru budynku produkcyjnego na zakład pogrzebowy z krematorium...
26.05.2009 08:18 Ogłoszenie Wójta Gminy Mierzęcice o udostępnieniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu I zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego...
20.05.2009 09:18 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie wydania postanowienia dot. „I etapu budowy drogi gminnej ulicy Zjazdowej w Sadowiu, wraz z budową chodnika i placu manewrowego oraz sieci wodociągowej...
04.05.2009 10:18 Ogłoszenie Wójta Gminy Mierzęcice o udostępnieniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu I zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego...

1 2 następna