Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.07.2008 13:20 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę nieruchomości położonych w Mierzęcicach.
10.06.2008 11:02 Uchwała w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dla obszaru Przeczyce Północ z ustaleniami Studium uwarunkowań...
10.06.2008 10:55 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Mierzęcice.
10.06.2008 10:50 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXX/204/2005 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 11 maja 2005r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2005 - 2010.
10.06.2008 10:23 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków na realizację inwestycji pt. „I etap budowy drogi gminnej ulicy Zjazdowej w Sadowiu”.
10.06.2008 10:21 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków na realizację inwestycji pt. „Remont ulicy Bankowej w Mierzęcicach”.
10.06.2008 09:46 Uchwała w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
10.06.2008 08:20 Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
10.06.2008 08:14 Uchwała w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli doraźnej.
10.06.2008 08:06 Uchwała w sprawie podziału sołectwa Mierzęcice na dwa odrębne sołectwa: Mierzęcice i Mierzęcice II oraz nadania statutu sołectwu Mierzęcice i sołectwu Mierzęcice II.
25.04.2008 15:03 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Będzińskiego
25.04.2008 14:16 Uchwała w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Toporowice w Gminie Mierzęcice.
25.04.2008 13:46 Uchwała w sprawie zmian w Statucie Gminy Mierzęcice.
25.04.2008 13:39 Uchwała w sprawie powołania Skarbnika Gminy Mierzęcice.
25.04.2008 13:36 Uchwała w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Mierzęcice.
01.04.2008 15:18 Uchwała w sprawie wystąpienia Gminy Mierzęcice ze Związku Stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica”.
27.03.2008 11:35 Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
26.03.2008 14:35 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie prawa własności nieruchomości położonych w Toporowicach stanowiących własność Gminy Mierzęcice.
26.03.2008 13:49 Uchwała w sprawie przeznaczenia środków budżetowych Gminy na realizację zadania pn. „Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do świadczenia e-usług oraz integracji z SEKAP”
11.03.2008 14:15 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/39/2007 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 26 kwietnia 2007 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań...
11.03.2008 13:40 Uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Mierzęcice dotyczących podziału sołectwa Mierzęcice na dwa sołectwa: Mierzęcice i Mierzęcice II.
10.03.2008 12:39 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr VI/27/2007 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie: ustalenie wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych.
10.03.2008 11:58 Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Mierzęcice na 2008 rok.
10.03.2008 10:25 Uchwała w sprawie określenia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli w Gminie Mierzęcice.
10.03.2008 10:13 Uchwała w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Przeczyce.

poprzednia 1 2 3 następna