Informacje nieudostępnione w biuletynie

­

Informacje niepublikowane w BIP

Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej jeżeli w Biuletynie Informacji Publicznej nie znaleźli Państwo poszukiwanej informacji, a powinna ona zostać udostępniona, prosimy o wypełnienie wniosku o udostępnienie informacji publicznej i kontakt z Urzędem Gminy w Mierzęcicach.

Podstawa prawna: art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostepie do informacji publicznej ( Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198 ).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

"Wniosek o udostępnienie informacji publicznej"

II. OPŁATY:

Instytucja udostępniająca informację ma obowiązek umożliwić jej skopiowanie, wydrukowanie, przesłanie lub przeniesienie na powszechnie używany nośnik informacji. Za udostępnienie informacji mogą być pobierane opłaty, jeżeli będą musiały być poniesione dodatkowe koszty związane ze wskazaniem na wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształenia informacji w formę wskazaną na wniosku.

Wnioskodawca powiadamiany jest o wysokości opłat w terminie do 14 dni od dnia złożenia wniosku.

III. TERMIN ODPOWIEDZI

Do 14 dni. Jeżeli jest to niemożliwe, wnioskodawca jest powiadamiany w tym terminie, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.

IV. TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie rozpoznaje się w terminie 14 dni.

V. UWAGI

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

VI. Wyłączanie jawności

W przypadku wyłączenia jawności informacji publicznej, w Biuletynie Informacji Publicznej podaje się zakres wyłączenia, podstawę prawną wyłączenia jawności oraz wskazuje się organ lub osobę, które dokonały wyłączenia, a w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 2, podmiot, w interesie którego dokonano wyłączenia jawności  

Załączniki