Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Boguchwałowicach

­

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wójt Gminy Mierzęcice ogłasza konkurs na stanowisko

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Boguchwałowicach,
ul. Buczka 1, 42-460 Mierzęcice

 

 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1, § 2, § 6, § 12 w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r.w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017r., poz. 1597).
 2. Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. 2017 r. poz. 1587) oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
  1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły,
  2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej zawierający w szczególności informację o:
   • stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
   • stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
   • stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
  3. oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
   • imię (imiona) i nazwisko,
   • datę i miejsce urodzenia,
   • obywatelstwo,
   • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
  4. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. b: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
  5. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectw ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
  6. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (Dz. U. z 2011r., poz. 224 i 455, z 2015 poz.1132 oraz z 2017r. poz. 60) - w przypadku cudzoziemca,
  7. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
  8. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
  9. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  10. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1311),
  11. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 -1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016r., poz. 1721, 1948, 2260 i 2261 oraz z 2017r. poz.1530) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972r.,
  12. poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,
  13. poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
  14. oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017r. poz.1189) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016r. poz. 1842, z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
  15. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
 3. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym oraz adresem e-mail i numerem telefonu wraz z dopiskiem: "Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Boguchwałowicach" w terminie do dnia 13 maja 2019r. do godz. 12:00 w Sekretariacie Urzędu Gminy w Mierzęcicach pok. 22 (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Mierzęcice). W konkursie nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.
 5. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Mierzęcice.
 6. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomienia na adres e-mail lub telefonicznie.


Wójt Gminy Mierzęcice

/-/ mgr Grzegorz Podlejski

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Boguchwałowicach
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Eugeniusz Niedbała
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.04.2019 12:37

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
26.04.2019 12:37 Utworzenie dokumentu. (Eugeniusz Niedbała)