Uchwała w sprawie podziału sołectwa Mierzęcice na dwa odrębne sołectwa: Mierzęcice i Mierzęcice II oraz nadania statutu sołectwu Mierzęcice i sołectwu Mierzęcice II.

­

UCHWAŁA Nr XX / 114 / 2008
 Rady  Gminy  Mierzęcice
z dnia 29 maja 2008r.

w sprawie: podziału sołectwa Mierzęcice na dwa odrębne sołectwa: Mierzęcice i Mierzęcice II oraz nadania statutu sołectwu Mierzęcice i sołectwu Mierzęcice II.

           Na  podstawie   art. 5 ust. 2, art. 18 ust.1, art.  35 ust. 1, art. 40  ust.2    pkt 1 i art. 41 ust. 1    ustawy z  dnia  8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (tekst  jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z  późn. zmianami) oraz  §  45 ust. 1 i 3 Statutu Gminy Mierzęcice (Dz.U.Woj.Śląsk. z 2003 Nr 10,  poz.359),  

 

Rada Gminy Mierzęcice

u c h w a l a   co następuje:

§ 1

  1. Na wniosek mieszkańców miejscowości Mierzęcice ul. Szkolna, Kolejowa, Leśna, Wspólna, Sosnowa oraz po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectwa  Mierzęcice  dokonuje się podziału sołectwa Mierzęcice na dwa odrębne sołectwa:  

    • Sołectwo Mierzęcice obejmujące obszar wsi Mierzęcice ul. Wolności, Kościuszki, Głowackiego, Bankowa, Gminna, Widokowa oraz Targoszyce ul. Kościelna;
    • Sołectwo Mierzęcice II obejmujące obszar wsi Mierzęcice ul. Szkolna, Kolejowa,  Leśna, Wspólna, Sosnowa.

  2. Granice sołectw określa załącznik graficzny stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

  1. Nadaje się sołectwu Mierzęcice statut w brzmieniu, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
  2. Nadaje się sołectwu Mierzęcice II statut w brzmieniu, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Traci moc uchwała  Nr XXIV/129/96 Rady Gminy w  Mierzęcicach z dnia  20 czerwca 1996r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw.

§ 4

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Mierzęcice.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

/-/ Tadeusz Twardoch     

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie podziału sołectwa Mierzęcice na dwa odrębne sołectwa: Mierzęcice i Mierzęcice II oraz nadania statutu sołectwu Mierzęcice i sołectwu Mierzęcice II.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.06.2008 08:06

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
20.08.2008 14:15 Edycja dokumentu (Przemysław Krawczyk)
10.06.2008 08:10 Dodano załącznik "Załącznik Nr 3" (Przemysław Krawczyk)
10.06.2008 08:10 Dodano załącznik "Załącznik Nr 2" (Przemysław Krawczyk)
10.06.2008 08:09 Dodano załącznik "Załącznik Nr 1" (Przemysław Krawczyk)
10.06.2008 08:07 Edycja dokumentu (Przemysław Krawczyk)
10.06.2008 08:06 Utworzenie dokumentu. (Przemysław Krawczyk)