Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok

­

UCHWAŁA NR XIX/166/2012
RADY GMINY MIERZĘCICE
z dnia 29 sierpnia 2012 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust.1, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, 212, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Rada Gminy Mierzęcice
uchwala co, następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2012 rok w sposób określony w Tabeli Nr 1 załączonej do Uchwały.

Plan dochodów po zmianach wynosi: 26 849 479,27 zł w tym:

- dochody bieżące: 17 234 432,87 zł

- dochody majątkowe: 9 615 046,40 zł

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2012 rok w sposób określony w Tabeli Nr 2 załączonej do Uchwały.

Plan wydatków po zmianach wynosi: 28 588 395,27 zł w tym:

- wydatki bieżące: 17 224 499,87 zł

- wydatki majątkowe: 11 363 895,40 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

/-/ mgr Beata Polaniecka      

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.12.2012 15:08

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
05.01.2017 15:14 Dodano załącznik "Tabela nr 2" (Przemysław Krawczyk)
28.12.2012 15:08 Utworzenie dokumentu. (Przemysław Krawczyk)