Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. księgowości oświatowej w Referacie Finansów i Podatków w Urzędzie Gminy Mierzęcice.

­

WÓJT GMINY MIERZĘCICE
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
 Podinspektor ds. księgowości oświatowej  w Referacie Fina
nsów i Podatków
w Urzędzie Gminy Mierzęcice.

 

1. Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Wykształcenie wyższe.
 4. Minimum 2-letni staż pracy.
 5. Udokumentowane co najmniej roczne doświadczenie w księgowości.
 6. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 7. Nieposzlakowana opinia.
 8. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
 9. Biegła umiejętność obsługi programów komputerowych Open Office i MS Office (Word, Excel) oraz programów finansowo księgowych.
 10. Znajomość przepisów prawa w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań na w/w stanowisku, w szczególności ustaw:
  • o samorządzie gminnym,
  • o finansach publicznych,
  • o rachunkowości,
  • o podatku od towarów i usług.
  • o systemie oświaty.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejętność analitycznego myślenia.
 2. Łatwość komunikowania się, uprzejmość, umiejętność pracy w zespole
 3. Dokładność, terminowość, dyspozycyjność i samodzielność.  
 4. Gotowość do natychmiastowego podjęcia pracy.


3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Opracowywanie planów finansowo-księgowych dochodów i wydatków placówek oświatowych Gminy Mierzęcice.
 2. Przygotowywanie projektów zmian w planach finansowych placówek oświatowych, na podstawie wniosków dyrektora danej placówki.
 3. Prowadzenie rachunkowości placówek oświatowych Gminy Mierzęcice.
 4. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.
 5. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 6. Organizowanie i prowadzenie obsługi bankowej dla poszczególnych placówek oświatowych.
 7. Prowadzenie dziennika głównego dla poszczególnych kont (działalność podstawowa, pozabudżetowa, fundusz świadczeń socjalnych).
 8. Prowadzenie kart wydatków i kosztów dla poszczególnych paragrafów.
 9. Rozliczanie zaliczek pieniężnych.
 10. Rozliczanie kosztów podróży.
 11. Uzgadnianie księgowości analitycznej z syntetyczną w terminach i na zasadach określonych w przepisach.
 12. Terminowe sporządzanie wszelkiej sprawozdawczości finansowej, budżetowej i GUS w placówkach oświatowych.
 13. Finansowe rozliczenie inwentaryzacji placówek oświatowych.  
 14. Prowadzenie ewidencji wartościowej pozostałych środków trwałych i księgozbioru jednostek.  
 15. Rozliczanie magazynów żywnościowych placówek oświatowych.
 16. Nadzór nad prawidłowością pobierania i odprowadzania dochodów w jednostkach.
 17. Obsługa funduszu świadczeń socjalnych oraz prowadzenie analityki do funduszu świadczeń socjalnych szkół.
 18. Wystawianie rachunków/faktur za usługi świadczone przez placówki oświatowe.
 19. Prowadzenie ewidencji podatku VAT, sporządzanie deklaracji VAT-7 placówek oświatowych.


4. Informacja o warunkach pracy:

 1. Praca w Urzędzie Gminy na stanowisku urzędniczym w wymiarze pełnego etatu.
 2. Po umowie o pracę na czas określony możliwość zatrudnienia na czas nieokreślony.  
 3. Podpisanie umowy o pracę zostanie poprzedzone badaniami lekarskimi w zakresie medycyny pracy.
 4. Wynagrodzenie zostanie ustalone zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014r.,poz.1786) oraz Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy  Mierzęcice.


5.  Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny oraz CV opatrzone własnoręcznym podpisem,
 2. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 3. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, wg wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu lub w sekretariacie tut. Urzędu,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
 5. kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu potwierdzających wymagany staż pracy,
 6. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,  
 7. oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. oświadczenie kandydata, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb związanych z przeprowadzeniem naboru na stanowisko podinspektora ds. księgowości oświatowej w Referacie Finansów i Podatków Urzędu Gminy Mierzęcice (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych),
 9. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 10. zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy (może być od lekarza rodzinnego).


6. Dodatkowe informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia  wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy  Mierzęcice w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł  ponad 6 %.

 

7.  Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane oraz poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 16 grudnia 2016r. do  godz. 15.30 pod adresem:

Urząd Gminy Mierzęcice
ul. Wolności 95
42-460 Mierzęcice


w zaklejonej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz numerem telefonu kontaktowego kandydata z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko  urzędnicze: podinspektor ds. księgowości oświatowej w Referacie Finansów i  Podatków Urzędu Gminy Mierzęcice”.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy Mierzęcice), nie będą rozpatrywane. Osoby, które spełnią wymagania formalne zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32 288 79 00 w. 208 (Sekretarz Gminy Mierzęcice).


8. Pozostałe informacje:

 1. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do drugiego etapu Konkursu wraz z terminem rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej.
 2. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Mierzęcice, ul. Wolności 95.
 3. Aplikacje, złożone przez kandydatów w ramach naboru, nie podlegają zwrotowi i są archiwizowane na zasadach wynikających z przepisów szczególnych.

 

Wójt Gminy Mierzęcice
/-/ mgr Grzegorz Podlejski

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. księgowości oświatowej w Referacie Finansów i Podatków w Urzędzie Gminy Mierzęcice.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.12.2016 15:01

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
06.12.2016 09:16 Dodano załącznik "Kwestionariusz osobowy" (Przemysław Krawczyk)
05.12.2016 15:01 Utworzenie dokumentu. (Przemysław Krawczyk)