x 
Drukuj
Przemysław Krawczyk 21.11.2016 15:15

Informacja o XXVI sesji Rady Gminy Mierzęcice

­INFORMACJA


          Uprzejmie zawiadamiam, że w Urzędzie Gminy Mierzęcice (sala posiedzeń) w dniu 28 listopada 2016 r. o godz. 14:00 odbędzie się XXVI sesja Rady Gminy Mierzęcice.


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Powołanie Sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXV sesji.
 5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
 6. Odpowiedź na złożone interpelacje.
 7. Informacja o pracy Rady Gminy w okresie między sesjami.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  • zmiany uchwały budżetowej na 2016r.
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2016-2025.
  • uchylenia Uchwały Nr XXIII/179/2016 z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej przez Urząd Gminy Mierzęcice.
  • określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
  • uchwalenia Programu Współpracy Gminy Mierzęcice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.
  • uchwalenia stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok.
  • określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok oraz zwolnień od tego podatku.
  • określenia wzorów informacji i deklaracji na podatki: od nieruchomości, rolny i leśny na rok 2017 i lata następne.
  • rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Mierzęcice.
 9. Interpelacje i zapytania.
 10. Sprawy różne.
 11. Zakończenie obrad.


                                                          Przewodnicząca Rady Gminy

                                                              /-/ mgr Jolanta Kyrcz

Komentarz

­


Załączniki

  Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Informacja o XXVI sesji Rady Gminy Mierzęcice
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Mierzęcice
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.11.2016 15:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
21.11.2016 15:15 Utworzenie dokumentu. (Przemysław Krawczyk)