Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: inspektor w Referacie Finansów i Podatków w Urzędzie Gminy Mierzęcice.

­Wójt Gminy Mierzęcice
ogłasza  otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze: inspektor w Referacie Finansów i Podatków
w Urzędzie Gminy Mierzęcice.1. Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności: finanse, ekonomia, rachunkowość.
 4. Minimum 3-letni staż pracy.
 5. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Nieposzlakowana opinia.
 7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
 8. Biegła umiejętność obsługi programów komputerowych Open Office i MS Office (Word, Excel).
 9. Znajomość przepisów prawa regulujących zasady funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego oraz znajomość oraz znajomość ustaw:
  • o samorządzie gminnym,
  • o finansach publicznych,
  • ordynacja podatkowa ,
  • o podatku rolnym, leśnym, o podatkach i opłatach lokalnych,
  • kodeks postępowania administracyjnego,
  • o podatku od towarów i usług,
  • o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. Mile widziane doświadczenie zawodowe w sprawach dotyczących zadań na w/w stanowisku.
 2. Łatwość komunikowania się, uprzejmość, umiejętność pracy w zespole,  dokładność, terminowość, odpowiedzialność, kreatywność i dyspozycyjność.  
 3. Prawo jazdy kat. B.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 1. Wymiar podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości osób prawnych.
 2. Bieżące prowadzenie ewidencji księgowej w/w podatków osób prawnych.
 3. Wszczynanie i prowadzenie postępowań podatkowych mających na celu ustalenie właściwej wysokości podatków oraz bieżące przeprowadzanie kontroli składanych deklaracji oraz kontroli u podatników.
 4. Kontrola terminowości wpłat podatków, wysyłanie upomnień, wezwań do zapłaty.
 5. Prowadzenie spraw związanych z windykacją podatków i prowadzenie postępowań zmierzających do przymusowego ściągnięcia należności podatkowych.
 6. Sporządzanie sprawozdań z zakresu pomocy publicznej i przekazywanie ich stosownym instytucjom w formie zgodnej z obowiązującymi przepisami.
 7. Przygotowywanie i kompletowanie dokumentacji dotyczącej wniosków w sprawie umorzenia, odroczenia terminów płatności, rozkładania na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
 8. Przygotowanie i kompletowanie akt do odwołań i zażaleń w sprawach wymiaru zobowiązań podatkowych oraz stosowania ulg w zapłacie podatku.
 9. Wydawanie zaświadczeń wynikających z przepisów o ustroju rolnym.
 10. Przygotowywanie projektów aktów prawnych i prowadzenie dokumentacji w sprawach dotyczących podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
 11. Prowadzenie wszelkich spraw dotyczących udzielania dotacji organizacjom pozarządowym, w tym w szczególności: przygotowywanie i przeprowadzanie konkursów, kompletowanie dokumentacji, przygotowywanie projektów umów, uchwał i zarządzeń w tym zakresie, kontrola terminowości składania rozliczeń oraz ich prawidłowości.
 12. Dokonywanie scentralizowanych rozliczeń gminy Mierzęcice z tytułu podatku od towarów i usług na podstawie rejestrów zakupu i sprzedaży
 13. Weryfikowanie procesu gromadzenia dokumentacji podatkowej (podatek VAT) od jednostek organizacyjnych gminy Mierzęcice.
 14. Weryfikowanie rozliczenia podatku VAT, w jednostkach organizacyjnych gminy w powiązaniu z dokumentami źródłowymi oraz zasadnością dokonywania korekt rozliczeń przez te jednostki.

4. Informacja o warunkach pracy:
 1. Praca w Urzędzie Gminy na stanowisku urzędniczym w wymiarze pełnego etatu.
 2. Po umowie o pracę na czas określony możliwość zatrudnienia na czas nieokreślony.  
 3. Podpisanie umowy o pracę zostanie poprzedzone badaniami lekarskimi w zakresie medycyny pracy.
 4. Wynagrodzenie zostanie ustalone zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014r.,poz.1786) oraz Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy  Mierzęcice.

5.  Wymagane dokumenty:
 1. list motywacyjny oraz CV opatrzone własnoręcznym podpisem,
 2. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 3. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, wg wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu lub w sekretariacie tut. Urzędu, 
 4. kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 5. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,  
 6. oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
 7. oświadczenie kandydata, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb związanych z przeprowadzeniem naboru na stanowisko inspektora  w Referacie Finansów i Podatków Urzędu Gminy Mierzęcice ( zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych), 
 8. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 9. zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy (może być od lekarza rodzinnego).

6. Dodatkowe informacje:


W  miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia  wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy  Mierzęcice w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł  ponad 6 %.


7. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane oraz poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 22 listopada 2016r. do  godz. 15.30 pod adresem:

Urząd Gminy Mierzęcice
ul. Wolności 95
42-460 Mierzęcice


w zaklejonej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz numerem telefonu kontaktowego kandydata z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko  urzędnicze: inspektor w Referacie Finansów i Podatków Urzędu Gminy Mierzęcice”.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy Mierzęcice), nie będą rozpatrywane. Osoby, które spełnią wymagania formalne zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32 288 79 00 w. 208 (Sekretarz Gminy Mierzęcice).


8. Pozostałe informacje:
 1. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do drugiego etapu Konkursu wraz z terminem rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej.
 2. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Mierzęcice, ul. Wolności 95.
 3. Aplikacje, złożone przez kandydatów w ramach naboru, nie podlegają zwrotowi i są archiwizowane na zasadach wynikających z przepisów szczególnych.

Wójt Gminy Mierzęcice  

/-/ mgr Grzegorz Podlejski

Komentarz

­Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: inspektor w Referacie Finansów i Podatków w Urzędzie Gminy Mierzęcice.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.11.2016 11:59

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
10.11.2016 12:28 Edycja dokumentu (Przemysław Krawczyk)
10.11.2016 12:28 Dodano załącznik "Kwestionariusz osobowy " (Przemysław Krawczyk)
10.11.2016 11:59 Utworzenie dokumentu. (Przemysław Krawczyk)