OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Remont budynków remiz OSP w Przeczycach i Sadowiu - wymiana instalacji C.O.

­Mierzęcice: Remont budynków remiz OSP w Przeczycach i Sadowiu - wymiana instalacji C.O
Numer ogłoszenia: 15851 - 2015; data zamieszczenia: 05.02.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Mierzęcice , ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice, woj. śląskie, tel. 032 2887900, faks 032 2887055.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.mierzecice.bip.info.pl

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont budynków remiz OSP w Przeczycach i Sadowiu - wymiana instalacji C.O.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia składa się z 2 części: Część I Remont budynku remizy OSP w Przeczycach - wymiana instalacji C.O. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wymiany wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku remizy OSP w Przeczycach. Zakres prac obejmuje m.in.: - Roboty demontażowe (zdemontowane elementy metalowe należy złożyć w miejscu ustalonym z Zamawiającym), - Montaż grzejników, - Montaż rurociągów, - Roboty izolacyjne, - Montaż armatury - zawory odcinające i regulacyjne, - Montaż kotła grzejnego, - Wykonanie prób szczelności instalacji. instalacje C.O. należy wypełnić odpowiednim płynem chroniącym przed zamarzaniem do temperatury minimum -15 0C. Część II Remont budynku remizy OSP w Sadowiu - wymiana instalacji C.O. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wymiany wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku remizy OSP w Sadowiu. Zakres prac obejmuje m.in.: - Roboty demontażowe (zdemontowane elementy metalowe należy złożyć w miejscu ustalonym z Zamawiającym), - Montaż grzejników, - Montaż rurociągów, - Roboty izolacyjne, - Montaż armatury - zawory odcinające i regulacyjne, - Montaż kotła grzejnego, - Wykonanie prób szczelności instalacji. instalacje C.O. należy wypełnić odpowiednim płynem chroniącym przed zamarzaniem do temperatury minimum -15 0C. Szczegółowy zakres zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.33.11.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 28.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Część I Zamówienia - 1.500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100). Część II Zamówienia - 1.500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100).

 

III.2) ZALICZKI

 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania ww warunku na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Spełnienie warunku należy potwierdzić wykazem robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonali i prawidłowo ukończyli co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem robotom budowlanym, stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości co najmniej 60.000,00 złotych brutto (słownie złotych : sześćdziesiąt tysięcy 00/100).

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania ww warunku na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania ww warunku na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Spełnienie warunku należy potwierdzić opłaconą polisą, a w przypadku jej braku innym dokumentem potwierdzającym, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. W przypadku, gdy polisa lub inny dokument ubezpieczenia, zawiera terminy płatności do oferty należy dołączyć dowody opłacenia wszystkich składek, wymagalnych do dnia składania ofert, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez ubezpieczonego. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 100.000,00 zł. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wymaganych przez Zamawiającego. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww warunki Wykonawca spełnił

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.6) INNE DOKUMENTY

 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Dokument pełnomocnictwa oryginał lub notarialnie poświadczona kopia jeżeli oferta nie została podpisana przez osoby upoważnione do tych czynności dokumentem rejestracyjnym, również w przypadku złożenia oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia np. konsorcjum, spółka cywilna. Pełnomocnictwo musi jednoznacznie określać zakres umocowania i wskazywać osobę pełnomocnika. W przypadku podmiotów występujących wspólnie w dokumencie pełnomocnictwa należy wskazać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, a każdy z nich musi podpisać się pod tym dokumentem. Dokumenty, które należy złożyć w przypadku, gdy Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków: Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Pisemne zobowiązanie musi być złożone w formie oryginału i podpisane przez osobę osoby uprawnione do podpisania zobowiązania.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 95

2 - Okres udzielonej gwarancji - 5

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach: a) gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT); b) konieczności zmiany terminu realizacji w związku z: - koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, a wynikających z konieczności dostosowania zakresu zadania do wytycznych programowych lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub - z brakiem możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków klimatycznych lub - działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lub - nieterminowym, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przekazaniem przez Zamawiającego terenu budowy Wykonawcy lub - wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę lub - innymi okolicznościami niepowstałymi z winy Wykonawcy lub - koniecznością wykonania zamówień dodatkowych.

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.mierzecice.bip.info.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Mierzęcice, ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice, pok. nr 4.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.02.2015 godzina 11:30, miejsce: Urząd Gminy Mierzęcice, ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice, pok. nr 22 sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

 

                                                             Wójt Gminy Mierzęcice

                                                         /-/ mgr Grzegorz Podlejski

 

 

 

Komentarz

­Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Remont budynków remiz OSP w Przeczycach i Sadowiu - wymiana instalacji C.O.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Sebastian Siudyka
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.02.2015 13:23

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
24.02.2015 13:33 Edycja dokumentu (Sebastian Siudyka)
24.02.2015 13:31 Dodano załącznik "ogłoszenie o unieważnieniu.pdf" (Sebastian Siudyka)
20.02.2015 13:22 Edycja dokumentu (Sebastian Siudyka)
20.02.2015 13:20 Dodano załącznik "pytania nr 2 do SIWZ.pdf" (Sebastian Siudyka)
20.02.2015 13:20 Dodano załącznik "pytania nr 2 do SIWZ.doc" (Sebastian Siudyka)
16.02.2015 15:06 Edycja dokumentu (Sebastian Siudyka)
16.02.2015 15:04 Dodano załącznik "Zmiana SIWZ nr 1.pdf" (Sebastian Siudyka)
16.02.2015 14:50 Edycja dokumentu (Sebastian Siudyka)
16.02.2015 14:48 Dodano załącznik "ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf" (Sebastian Siudyka)
13.02.2015 13:05 Edycja dokumentu (Sebastian Siudyka)
13.02.2015 13:04 Edycja dokumentu (Sebastian Siudyka)
13.02.2015 13:03 Dodano załącznik "pytania nr 1 do SIWZ.pdf" (Sebastian Siudyka)
13.02.2015 13:02 Dodano załącznik "pytania nr 1 do SIWZ.doc" (Sebastian Siudyka)
05.02.2015 14:02 Edycja dokumentu (Sebastian Siudyka)
05.02.2015 14:00 Dodano załącznik "Część II OSP Sadowie.7z" (Sebastian Siudyka)
05.02.2015 14:00 Dodano załącznik "Część I OSP Przeczyce.7z" (Sebastian Siudyka)
05.02.2015 13:40 Edycja dokumentu (Sebastian Siudyka)
05.02.2015 13:38 Dodano załącznik "siwz.pdf" (Sebastian Siudyka)
05.02.2015 13:38 Dodano załącznik "siwz.doc" (Sebastian Siudyka)
05.02.2015 13:31 Edycja dokumentu (Sebastian Siudyka)
05.02.2015 13:23 Utworzenie dokumentu. (Sebastian Siudyka)